Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Leśne Stawki koło Goszcza

Kod obszaru:

PLH020101

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

111,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę bezimiennego potoku, na którym założono kilka stawów rybnych wielkości ok. 0,5 ha. Piaszczyste zbocza doliny porastają głównie monokulturowe drzewostany sosnowe - lasy iglaste zajmują 85% obszaru, mieszane - 13%. Wzdłuż koryta potoku rosną niewielkie powierzchniowo lasy łęgowe. Tereny rolne zajmują 2% ostoi.
Obszar jest miejscem reintrodukcji żółwia błotnego Emys orbicularis na Dolnym Śląsku. W wodach ostoi żyje wydra - gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Obszar jest takze ostoja czerwończyka nieparka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar zlokalizowany jest na zachód od Twardogóry w woj. dolnośląskim, na skraju większego kompleksu leśnego, w bezpośredniej bliskości wsi Troska i Goszcz.
Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Sycow - Milicz do miejscowosci Goszcz. Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze i atrakcje zwiazane z zasobami lasu i
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wedkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: od XII wieku w Goszczu na tym samym miejscu budowano i odbudowywano zamki i palace. Ostatni powstal w 1749 roku. Dzis pozostaly po nim ruiny. Mozna tu takze zwiedzic 2 koscioly ewangielicki i katolicki.
Turystyka wypoczynkowa: Obszar jest intensywnie penetrowany przez wypoczywajacych tu mieszkańców (kąpiel, wędkarstwo).
Turyści korzystają z uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń potencjalnych należą: tępienie żółwi przez użytkowników stawów rybnych, ew. prace hydrotechniczne polegające na regulacji i utwardzaniu koryta potoku, wycinka lasu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Leśne Stawki koło Goszcza - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Twardogóra (oleśnicki, woj. dolnośląskie)