Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Janowskie (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

pltmp428

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

62222,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar zajmuje zachodnią i centralną część Równiny Biłgorajskiej. Położony jest pomiędzy dolinami Wisły i Sanu na zachodzie, doliną Bukowej na południu i krawędzią Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na północy, wschodnia granica sięga po Frampol. Podłoże stanowią głównie piaski, rzadziej gliny polodowcowe. Zagłębienia bezodpływowe wypełnione są w dużej mierze torfami lub przekształcone w ekstensywnie użytkowane stawy hodowlane (ponad 150 stawów). Teren odwadniany jest przez szereg cieków, z których wiele ma tu obszary źródliskowe. Podstawową formą użytkowania terenu jest gospodarka leśna. Uroczyska Lasów Janowskich to zwarty obszar leśny o dużym stopniu naturalności i małej gęstości zaludnienia, z fragmentami starych drzewostanów o charakterze puszczańskim. Głównymi walorami siedliskowymi są tu bory jodłowe, bory bagienne i torfowiska. Ponadto na uwagę zasługują łęgi olszowe wzdłuż licznych cieków oraz murawy napiaskowe i wrzosowiska zlokalizowane w zachodniej części obszaru (przede wszystkim na obszarze poligonów wojskowych) oraz śródleśne łąki.
Zidentyfikowanych zostało tu 23 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujące w sumie około 18% powierzchni obszaru. Jest to również ważna ostoja flory i fauny. Stwierdzono tu występowanie 19 gatunków zwierząt i 2 gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Poza tym w obszarze występują liczne populacje innych rzadkich i chronionych w Polsce taksonów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Janów Lubelski:
Zasoby wodne: Imielty Ług, zalew w Janowie Lubelskim, restauracje i noclegi: hotel Duo, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Ośrodek Wypoczynkowy Duo, Hotel Królewski, Kapliczka Przydrożna, Muzeum Regionalne, Pracownia Garncarska w Łążku Garncarskim, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Kaszy „Gryczaki”, kryta pływalnia „Otylia”, Przeprawy samochodami terenowymi, trasy rowerowe po Lasach Janowskich, Festiwal Artystów Filmu i Telewizji Fart, ciekawe miejsca: Szklarnia-wioska: hodowla koni biłgorajskich , Momoty-wioska agroturystyczna, ośrodek rzeźbiarstwa ludowego, Łążek Garncarski: garncarstwo i kaflarstwo. Wieża widokowa w Szklarni. Porytowe Wzgórza-węzeł szlaków rowerowych.
Janów Lubelski: Informacja Turystyczna, PTTK Lublin

Frampol:
Zalew, rzeka Biała Łada, a występowanie w niej pstrąga.

Gościeradów:
Zabytki: zespół pałacowo-parkowy, murowany spichlerz z 1780 roku, neogotycki kościół.
Rezerwaty "Marynopole" i "Szczeckie Doły". Zalew w Mniszku-Kozłówce z elektrownią wodną, źródliska w Łanach. Przez gminę Gościeradów przepływają rzeki Karasiówka i Tuczyn, Zespół stawów rybnych w Wólce Szczeckiej, zalew wody w Mniszku-Kozłówce.

Annopol:
Kościół parafialny, park dworski, cmentarz żydowski, kapliczka przy ul. Sandomierskiej, zbiorowa mogiła ludności żydowskiej 1941-1944,
Nadwislańskie Spotkanie Sobótkowe, Dni Annopola, szlaki turystyczne (niebieski) z Kazimierza Dolnego do Annopola.
Annopol: PTTK Lublin, Centrum Informacji Turystycznej Dęblin, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą zarzucanie pasterstwa i koszenia, intensyfikacja hodowli ryb oraz potencjalne zabiegi melioracyjne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - rezerwat leśny
• Lasy Janowskie - rezerwat leśny
• Imielty Ług - rezerwat leśny
• Szklarnia - rezerwat leśny
• Łęka - rezerwat leśny
• Kacze Błota - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie Tel.: 081 5324412 Fax: (81) 4423556 - Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 081-532-49-42 fax. 081-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Biłgoraj (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Frampol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Dzwola (janowski, woj. lubelskie)
• Janów Lubelski (janowski, woj. lubelskie)
• Modliborzyce (janowski, woj. lubelskie)
• Potok Wielki (janowski, woj. lubelskie)
• Annopol (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Gościeradów (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Jarocin (niżański, woj. podkarpackie)
• Pysznica (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Radomyśl nad Sanem (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Zaklików (stalowowolski, woj. podkarpackie)