Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gościeradów

Kod obszaru:

PLH060007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1752,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja składa się z 4 leśnych enklaw, leży na wysokości 156-247 m n.p.m. i obejmuje fragment falistej wierzchowiny lessowej na Wyżynie Lubelskiej. Budują ją wapienie, gezy i opoki płytko zalegające, miejscami wychodzące na powierzchnię. Osłaniają je w części wschodniej - pokrywa lessowa, a w części zachodniej - wydmy i pola piasków przewianych. Lasy liściaste i mieszane z przewagą zbiorowiska dąbrowy świetlistej zajmują 99% powierzchni. Jest to jeden z najlepiej zachowanych na Lubelszczyźnie płatów dąbrowy świetlistej - siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Stwierdzono tutaj występowanie 4 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Towarzyszy im bogata roślinność reprezentowana m.in. przez gatunki chronione dyrektywą siedliskową, a także znajdujące się pod prawną ochroną w Polsce np: buławnik wielokwiatowy, pluskwica europejska, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, podkolan biały, parzydło leśne.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży w sąsiedztwie drogi Kraśnik – Kielce (po obu stronach drogi), około 18 km na zachód od Kraśnika. Do wybranych fragmentów ostoi można dotrzeć drogami lokalnymi i leśnymi. Turyści korzystają z bazy noclegowo - gastronomicznej w Kraśniku lub usług gospodarstw agroturystycznych, m.in. w Gościeradowie i w pobliskim Annopolu.

Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze (przyroda lasu z gatunkami wapieniolubnymi) stanowią o atrakcyjności ostoi.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza: W Gościeradowie warto zwiedzić: zespół pałacowo-parkowy w stylu klasycystycznym Prażmowskich, obok którego zachował się murowany spichlerz z 1780 roku. W latach 1908-1920 wzniesiono tu neogotycki kościół według projektu J. Dziekańskiego, przed którym znajduje się murowana kapliczka z 1728 roku z kamienną rzeźbą św. Jana Nepomucena. W pobliskim Annopolu warto zobaczyć: kościół parafialny, park dworski, cmentarz żydowski, kapliczkę przy ul. Sandomierskiej, zbiorową mogiłę ludności żydowskiej z lat 1941-1944. Warto też wziąć udział w Nadwiślańskich Spotkaniach Sobótkowych czy Dniach Annopola. W pobliskim Kraśniku warto zwiedzić: kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP i klasztor Kanoników Regularnych, kościół pw. Św. Ducha, synagogi i wzgórze z pozostałościami zamku.

Zagrożenia:

Największe zagrożenie stwarzają niektóre formy gospodarki leśnej, szczególnie wycinka i nasadzenia gatunków obcych siedliskowo.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie tel.: (81) 74-24-312, fax: (81) 74-24-330 http://www.lublin.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4 tel. (81) 532-70-31.
  • IOP PAN, Kraków.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48 fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • PTTK Lublin, 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 81-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1/3 Tel.: 81 5324412 Fax: (81) 4423556
  • Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Jednostki administracyjne:

• Annopol (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Gościeradów (kraśnicki, woj. lubelskie)