Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Orłowski

Kod obszaru:

PLH060061

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

367,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 217-271 m n.p.m. i obejmuje grąd subkontynentalny z panującym w drzewostanie bukiem (na granicy zasięgu) i grabem. W runie, oprócz gatunków charakterystycznych dla grądów, występują: turzyca orzęsiona, przytulia wiosenna, trzmielina brodawkowata, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, zawilec gajowy, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny i in. Pojawiają się także gatunki typowe dla buczyn - żywiec bulwkowaty i buławnik wielkokwiatowy.

Na podłożu wapiennym, przy ekspozycji południowej panuje ciepła odmiana grądu, składem gatunkowym nawiązująca do dąbrowy świetlistej, występują tam: malina kamionka, miodownik melisowaty, dzwonek brzoskwiniolistny, wilczomlecz kątowy i pięciornik biały. W lesie rosną liczne gatunki chronione, m.in.: wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, gnieźnik leśny, listera jajowata.

Na skraju lasu, na podłożu wapiennym, spotkać można zarośla kserotermiczne oraz wąski pas murawy. W zaroślach utrzymują się fragmenty Inuletum ensifoliae. Natomiast na granicy lasu i pól znajduje się dobrze zachowane zbiorowisko z dominacją kłosownicy pierzastej i ożanki właściwej. Na murawach rosną rzadkie gatunki tj. len złocisty i zaraza. Tereny rolnicze zajmują 5% powierzchni obszaru.

Na terenie obszaru występują dwa typy siedlisk z Zał. I oraz jeden gatunek roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz jeden gatunek ptaka z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ważny ze względu na zachowanie dobrze wykształconego grądu subkontynentalnego z udziałem buka, będącego tu na granicy swego zasięgu oraz populacji obuwika pospolitego i lnu złocistego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży ok. 5 km na wschód od drogi nr 17 Zamość – Chełm ok. 25 km na północ od Zamościa. Te ostatnie 5 km należy pokonać drogami lokalnymi. Turyści korzystają z usług bazy noclegowej w okolicy, głównie w Krasnymstawie (hotele, zajazdy, pensjonaty, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, bary, puby, fast-foody, pizzerie, kawiarnie). Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.

O walorach obszaru decyduje przyroda lasu z gatunkami wapieniolubnymi. Można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową (szlaki turystyczne), konną, zbieranie płodów leśnych, wędkarstwo.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Krasnymstawie warto zwiedzić:

  • Zespół Klasztorny Pojezuicki
  • Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary i Nowy
  • Pałac biskupi z XVII wieku
  • Seminarium z XVIII wieku
  • Starościański Zespół Dworkowo – Parkowy i Folwarczny
  • Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki, prawosławny i żydowski

W Krasnymstawie pod koniec sierpnia organizowane są Chmielaki Krasnostawskie - Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów, a także Dni Krasnegostawu, podczas których osobom przyczyniającym się do rozwoju miasta wręczane są Złote Karpie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy nadmierne pozyskiwanie drewna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skierbieszowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Izbica (krasnostawski, woj. lubelskie)
• Skierbieszów (zamojski, woj. lubelskie)