Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kuźnik koło Piły

Kod obszaru:

pltmp576

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

424,5 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rezerwat przyrody Kuźnik oraz piwnice dawnego browaru, które stanowią ważne zimowisko nietoperzy, z udziałem gatunków rzadkich i wymagających szczególnej ochrony. W podziemiach jak dotąd stwierdzono zimowanie co najmniej 7 gatunków nietoperzy. Piwnice browaru należą do grupy najliczniejszych zimowisk w Polsce, pod tym względem zajmują12 miejsce w kraju . W skład obszaru wchodzą także dwa, małe lecz cenne obiekty, przewidziane do ochrony rezerwatowej- Kuźnik Bagienny i Kuźnik Olsowy.
Kuźnik Bagienny jest niewielkim, śródleśnym jeziorem humusowym o powierzchni około 1 ha i głębokość maksymalnej 1,9 m. Na roślinność podwodną tego zbiornika składają się m.in. zbiorowiska ramienic z takimi gatunkami jak ramienica kosmata, ramienica krucha i ramienica kolczasta. Licznie występują tu płaty grążela żółtego i grzybieni białych oraz rdestnicy pływającej. Wokół jeziora rozciąga się pas szuwarów budowanych głównie przez pałkę wąskolistną z dużym udziałem nerecznicy błotnej. Bezpośrednio za pasem szuwarów znajduje się mszar, składający się na turzycę dzióbkowatą i torfowca odgiętego oraz mszar z wełnianką . Ponadto, w obrębie mszaru licznie występują: wełnianka wąskolistna, bobrek trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny, żurawina błotna , rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna i inne. Nad jeziorem Kuźnik Bagienny znajdziemy najobfitsze ze znanych w Wielkopolsce stanowisko bażyny czarnej.
Kuźnik Olsowy, drugi z obiektów, przewidziany do ochrony rezerwatowej, jest śródleśnym jeziorem o powierzchni 0,5 ha i głębokości maksymalnej 1,1 m. Jego dno jest porośnięte łąkami ramienicowymi z dominacją ramienicy kolczastej i ramienicy delikatnej. Centralna cześć zbiornika zajęta jest przez płaty z dominacją mieszańcowej formy grzybieni północnych i grzybieni białych. Na roślinność szuwarową składają się niewielkie płaty z oczeretem oraz kępa pałki szerokolistnej. We wschodniej i południowej części jezioro posiada stare rowy odwadniające, w znacznej mierze zarośnięte i obecnie nie funkcjonujące.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony na północ od Piły, która jest ważnym węzłem kolejowym i drogowym. W mieście znajduje się dworzec kolejowy Piła Główna oraz przystanki kolejowe: Piła Kalina, Piła Leszków, Piła Podlasie. W mieście tym krzyżują się drogi krajowe nr 10 i 11 oraz drogi wojewódzkie nr 179, 180 i 188. Czynny jest także dworzec autobusowy PKS.
Piła posiada bogatą ofertę noclegową (hotele, motele, zajazdy, gościńce, schroniska, ośrodki, kempingi) oraz gastronomiczną (cukiernie, kawiarnie, restauracje, puby, bary, pizzerie)
Atrakcje turystyczne:

 • Rezerwat krajobrazowy Kuźnik- położony w północno-zachodniej części miasta Piły, w obszarze przejściowym między Pojezierzem Pomorskim a Wielkopolską, należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów tego regionu. Ze względu na niezwykle interesujący kompleks zróżnicowanego środowiska- od jezior, przez torfowiska, dąbrowy, bór bagienny, olsy, łęgi, aż po suche bory sosnowe, jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza ptaków oraz nietoperzy.
 • Park miejski im. Stanisława Staszica- zabytkowy park miejski, którego najstarsza część pochodzi z 1900 roku. Rośnie tu między innymi dąb błotny, dąb gontowy, miłorząb japoński oraz srebrzyste klony. W głębi parku znajduje się altana z 1904 roku, usytuowana nad parkowym stawem..
 • Kościół p.w. św. Stanisław Kostki – wybudowany w stylu neogotyckim, położony w centrum miasta, na wschodnim brzegu rzeki Gwdy. Jest najstarszym, zachowanym obiektem sakralnym w Pile
 • Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego - zbudowany w latach 1929-1930 według projektu Hansa Herkommera. Słynie z największego w Europie, drewnianego krucyfiksu, wykonanego z jednego kawałka drewna, o wysokości 7 m..
 • Kościół p.w. świętej Rodziny- neobarokowy, zbudowany w latach 1912-15, zdobiony malowidłami utrzymanymi w stylu barokowym, przedstawiającymi sceny z życia Świętej Rodziny.
 • Muzeum Okręgowe– gromadzi obiekty z przeszłości miasta i okolic, organizuje wystawy. Stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich od l połowy XVII w. do l połowy wieku XX.
 • Muzeum Stanisława Staszica- domek, w którym prawdopodobnie urodził się ks. Stanisław Staszic. Zniszczony w 1945 r., odbudowany w 1948 r., gruntownie odnowiony w 1986 r. W muzeum znajduje się ekspozycja pamiątek związanych z życiem Stanisława Staszica.

Szlaki turystyczne:

 1. Kajakowy szlak turystyczny- szlak wodny Gwdy (145,1 k )
 2. Rowerowe szlaki turystyczne:
  • Piła - Skrzatusz (szlak zielony) - 12 km
  • Turystyczny szlak rowerowy wokół Piły (szlak żółty) - 38 km
  • Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R-1
  • SMOK "Dydaktyczna ścieżka rowerowa SMOK" (szlak zielony) - 20 km
  • Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północny
  • Ścieżki rowerowe miejskie na poboczach ulic w obrębie miasta Piły.
 3. Piesze szlaki turystyczne:
  • Jezioro Płotki k. Piły – Ujście (szlak czerwony) - 19 km
  • Piła, rezerwat „Kuźnik" – Piła Koszyce (szlak zielony) - 6 km
  • Piła, Dworzec PKP - OTW "Płotki" – Kaczory (szlak niebieski) - 23 km
  • Płytnica PKP - Piła, al. Niepodległości (szlak niebieski) - 17,8 km
  • Piła, ul. Wojska Polskiego –Skrzatusz (szlak niebieski) - 13 km
  • Piła, rezerwat „Kuźnik" - Skrzatusz (szlak żółty) - 17 km
 4. Szlaki konne(fragmenty szlaku konnego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, który ma łączną długość 114,8 km):
  • Czerwony (obręb leśny Piła)- 5,1 km
  • Niebieski (obręb leśny Piła)- 4,3 km
  • Zielony (obręb leśny Piła)- 0,8 km
  • Czarny (obręb leśny Piła)- 1,4 km
  • Czerwony (obręb leśny Zdrojowa Góra) - 3,9 km
  • Niebieski (obręb leśny Zdrojowa Góra) – 1 km
  • Pomarańczowy (szlak o charakterze szlaku regionalnego łączący wszystkie pozostałe szlaki) – 2,5 km

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest dominacja ryb karpiowatych nad rybami drapieżnymi, co sprzyja rozwojowi fitoplanktonu i prowadzi między innymi do ograniczenia siedlisk ramienic.
Istotnym problemem jest także spadek poziomu lustra wody powierzchniowej i gruntowej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - obszar chronionego krajobrazu
• Kuźnik - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax: 061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Piła (pilski, woj. wielkopolskie)