Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Karszówek

Kod obszaru:

PLH020098

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

486,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Karszówek" obejmuje siedliska leśne i łąkowe wzdłuż dwóch ramion rzecznych: Krynki i jej dopływu. Występuje tu bardzo dobrze zachowany starodrzew liściasty - 44% powierzchni ostoi, z dużą liczbą okazałych drzew. Prawie 30% obszaru stanowią ekstensywnie użytkowane wilgotne lub podmokłe łąki i zarośla. Tereny uprawiane zajmują 26% terenu.
Obszar jest niezwykle istotny dla zachowania ważnych w skali Dolnego Śląska populacji trzech gatunków motyli Maculinea nausithous, Maculinea teleius i Lycaena dispar i jednego z liczniejszych w regionie stanowisk Osmoderma eremita.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest około 4-10 km na południowy wschód od Strzelina. Fragment ostoi przylega do wsi Karszówek i Wyszonowice, ponadto jej poudniową część przecina droga wojewódzka nr 378 jednak dostęp do niej jest utrudniony ze względu na trudne warunki terenowe.
Turystyka krajoznawcza: w Strzelinie zwiedzic mozna interesujacy, zabytkowy uklad przestrzenny miasta ze starymi kosciolami Kosciol - romanska rotunde z XII wieku, poklasztorny kosciol pw. Podwyzszenia Krzyrza Sw. z XV wieku i gotycki kosciol pw. Matki Chrystusa.
Turyści korzystają z uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: intensyfikacja lub zmiana dotychczasowej gospodarki łąkowej przez zmianę uprawy (kukurydza) lub zalesienia, stosowanie pestycydów wycinka starodrzewi, w tym dziuplastych drzew, kolekcjonerstwo.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Leśnictwo Gościęcice w Nadleśnictwie Henryków

Jednostki administracyjne:

• Strzelin (strzeliński, woj. dolnośląskie)