Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jelonkowe Dąbrowy w Nadleśnictwie Włoszakowice

Kod obszaru:

pltmp402

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1524,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Lasy i grunty leśne Nadleśnictwa Włoszakowice położone są w 6 gminach, w dwóch województwach- wielkopolskim i lubuskim. Lasy nadleśnictwa podzielono na: ochronne i gospodarcze, przy czym te drugie przeważają tylko nieznacznie, stanowiąc 50,6 % powierzchni leśnej. Do ochronnych zaliczono te lasy, które wpływają na glebę, klimat, obieg wód, piękno krajobrazu oraz zachowanie ginącej fauny i flory, a wszystko to ze względu na rodzaj zajmowanego terenu i warunków otoczenia. Część obszaru położona jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy obszary chronionego krajobrazu: Dolina Baryczy, Kompleks Leśny Śmigiel – Święciechowa, oraz Kompleks Leśny Włoszakowice. Obszar cechuje duża mozaikowatość siedlisk i różnorodność gatunków panujących. Na największą uwagę zasługuje bogactwo bezkręgowców, zwłaszcza obecność jelonka rogacz i pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W najbliższej okolicy znajduje się miasto Leszno, położone w zachodniej części Wielkopolski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem. Jest to ważny węzeł kolejowy, posiadający regularne połączenia z Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą. Ponadto, biegną tędy dwie drogi krajowe: nr 5- z północy na południe oraz nr 12 (Głogów-Jarocin), z zachodu na wschód. W Lesznie znajdziemy liczne miejsca noclegowe oraz szeroką ofertę gastronomiczną.
Atrakcje turystyczne:
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna ( trasa rowerowa).
Na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice znajduje się ciekawa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, zarazem trasa rowerowa. Przedstawia wybrane, najbardziej niesamowite zakątki krajobrazu polodowcowego Wielkopolski. Poza tym przedstawia zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska oraz ukazuje część działań leśników, prowadzących do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Trasa ma długość12 km i przebiega przez teren dwóch leśnictw: Krzyżowiec i Mścigniew. W połowie drogi znajduje się „Wigwam”. Ścieżkę można podzielić na 5 etapów:

  1. arboretum przy leśniczówce Krzyżowiec (początek trasy 0,0 km);
  2. rębnia częściowa -naturalne odnowienie dębu (1,4 km);
  3. pomnik przyrody-lipa drobnolistna o obwodzie 340 cm (3,4 km);
  4. lasy ochronne,powierzchnia badawczo-doświadczalna (6,6 km);
  5. drzewostan gospodarczy dębowy (9,0 km).

Na trasie ustawiono tablice tematyczne:

  1. mrowisko
  2. projektowany rezerwat przyrody
  3. ogrodzona uprawa leśna
  4. poletko łowieckie
  5. wyłączony drzewostan nasienny.

Mapa szlaków turystycznych: www.lasypanstwowe.poznan.pl/pict.php?id=14712&klID=826

Zagrożenia:

Do największych zagrożeń należą: obniżanie się poziomu wód gruntowych i osuszanie mokradeł, torfowisk i łąk wilgotnych w wyniku melioracji odwadniających i niewłaściwej gospodarki wodnej. Inne to: zanieczyszczenie wód powierzchniowych spowodowane dopływem ścieków bytowo-gospodarczych i spływami z pól, naturalna sukcesja powodująca zarastanie muraw kserotermicznych i łąk, zaorywanie łąk i pastwisk, nielegalne wysypiska śmieci oraz eksploatacja surowców mineralnych i torfu- zwłaszcza pomiędzy miejscowościami Bucz i Sączkowo a Jezierzycami Kościelnymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przemęcki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Dolina Baryczy - rezerwat leśny
• Kompleks Leśny Śmigiel - Święciechowa - rezerwat leśny
• Kompleks Leśny Włoszakowice - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (www.gorzow.mos.gov.pl, fax: 095 7115 524, tel.: 095 7115 338 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Włoszakowice (leszczyński, woj. wielkopolskie)
• Śmigiel (kościański, woj. wielkopolskie)
• Święciechowa (leszczyński, woj. wielkopolskie)