Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Środkowego Wieprza

Kod obszaru:

PLH060005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1523,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 1532,1 ha.

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje tzw. kompleks "Ciechanki", będący fragmentem dobrze zachowanej doliny rzecznej ze starorzeczami, wilgotnymi, okresowo podtapianymi łąkami, a także fragmentami muraw kserotermicznych wykształconych na dość stromych lessowych zboczach. Niewielkie fragmenty obszaru są uprawiane rolniczo, zaś 18% powierzchni pokrywają lasy, głównie łęgi. Rzeka Wieprz, na terenie ostoi, zachowała swój naturalny, silnie meandrujący charakter.
W dolinie rzeki Białki, uchodzącej w tym rejonie do Wieprza, występują torfowiska niskie oraz kompleksy wyrobisk potorfowych. Stwierdzono tu 6 siedlisk wpisanych do załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 11 gatunków zwierząt, w tym 7 bezkręgowców, z załącznika II tej dyrektywy. Ostoja jest jedynym, pochodzącym z reintrodukcji, w kraju stanowiskiem pierwiosnki bezłodygowej, a także stanowiskiem dwóch innych rzadkich gatunków roślin, w tym chronionego miłka wiosennego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łęczna:
Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. Spływy kajakowe i wypożyczalnia kajaków. Kościół św. Marii Magdaleny, Dawną Mansjonarnię, Dzwonnicę, Dużą synagogę z XVII w., Małą synagogę z XIX w., Ratusz, Dom z podcieniami i domy zajezdne z XIX w., budynek dawnej plebanii.
Milejów:
Gospodarstwa agroturystyczne „U Niewiadomskich” i gospodarstwo agroturystyczne Ewa Guz,
Puchaczów:
Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne oraz gospodarstwo aero-turystyczne własnym lądowiskiem dla samolotów.
Na teren obszaru można dostać się własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową. Teren ostoi uważany jest za jeden z najbardziej widokowych w całej dolinie rzeki Wieprza, znajduje się tu kilka punktów widokowych. Brak jest znakowanych szlaków, jednak ostoje można zwiedzać pieszo i rowerem po istniejących drogach. Warto zobaczyć pobliską miejscowość Łęczna, z zabytkowymi budowlami i Muzeum Regionalnym, w Zawieprzycach znajduje się zabytkowy zespół parkowo-pałacowy usytuowany na wysokiej skarpie rzecznej, a w rejonie Ciechanek Łańcuchowskich rozwinęły się murawy ciepłolubnej roślinności porastające skarpy doliny rzecznej. Możliwość noclegów i wyżywienia istnieje w Łęcznej.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zalicza się zalesianie i sukcesję leśną prowadzącą do ocieniania zboczy doliny z murawami ciepłolubnymi. Niekorzystnie na przyrodę ostoi wpływa też przesuszanie łąk, a także fakt, że wody Wieprza są silnie zanieczyszczone.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Nadwieprzański Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Zespół Lubelskich PK w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Chmielna 10, tel. (0-81) 532-50-39. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Urząd Gminy Puchaczów: ul. Lubelska 22, 21 - 013 Puchaczów tel. 081 75 - 75 - 012 fax. 081 75 - 75 ? 765 puchaczow@lubelskie.pl - LUMKS ?Pojezierze? Łęczna ul. Szkolna 3, tel. 0502060188 www.pojezierze.leczna.pl PTTK Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ul. Rynek 8, 20-111 Lublin Tel: (081) 532-89-50 Fax: (081) 532-37-58 www.lublin.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Łęczna (łęczyński, woj. lubelskie)
• Milejów (łęczyński, woj. lubelskie)
• Puchaczów (łęczyński, woj. lubelskie)