Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grądy w Czerniejewie

Kod obszaru:

PLH300049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1212,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano nieco większy obszar (1399,10 ha).

Opis przyrodniczy:

Grądy w Czerniejewie położone są na Równinie Wrzesińskiej, w zlewni prawobrzeżnego dopływu Warty - Wrześnicy. Lasy Czerniejewskie są od wieków użytkowane gospodarczo, mimo to należą do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce. Przeważają w nich drzewostany mieszane, przy czym największą powierzchnię zajmują grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici- Carpinetum. Poza nimi spotkać można: łęgi jesionowo-olszowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar złożony jest z dwóch fragmentów. Jeden znajduje się na północny zachód, drugi na południowy wschód od centrum Czerniejewa. Poza podziwianiem piękna przyrody Grądów Czerniejwskich, rejony te umożliwiają poznanie części historii naszego kraju. Miasto Czerniejewo należy do starszych miejscowości Wielkopolski i bez wątpienia odgrywało znaczną rolę w państwie pierwszych Piastów. Według nieudokumentowanych tradycji stanowiło osadę targową z XI wieku, leżącą przy dawnej drodze z Giecza do Gniezna. W mieście tym znajdziemy wiele ciekawym zabytków (pałac w Czerniejewie, kościół św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego), a także bogatą ofertę noclegowo- gastronomiczną.
Będąc w tym rejonie warto wybrać się na wędrówkę Szlakiem Piastowskim. Jest to bowiem wyjątkowy region nie tylko ze względu na bogactwo zabytków z różnych epok historycznych, ale również na urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne. Te wyjątkowe walory przyrodnicze zachęcają do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Wędrówki po ziemi pierwszych Piastów odbywać można wzdłuż wielu wyznakowanych tu szlaków, które przebiegają przez najbardziej atrakcyjne dla turysty miejsca. Czerniejewo jest jednym z miast znajdującym się na szlaku.
Bardzo blisko od obszaru, znajdują się dwa, jedne z ważniejszych w historii naszego kraju miasta - Gniezno, położone 11 km od Grądów w Czerniejewie i oddalona około 6 km Września.
W Gnieźnie poza licznymi, słynnymi zabytkami warte uwagi są ciekawe, cykliczne imprezy:

  • Zjazdy Gnieźnieńskie
  • Imieniny Miasta i Dni Gniezna
  • Uroczystości ku czci Św. Wojciecha
  • Gnieźnieńskie Spotkania z Historią
  • Offeliada- Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Niezależnych w Gnieźnie.

We Wrześni do najciekawszych i najważniejszych zabytków należą:

  • Kościół Farny p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii i Św. Stanisława
  • Kościółek na Lipówce p.w. Św. Krzyża
  • Pałac na Opieszynie
  • Ratusz
  • Budynek dawnej szkoły pruskiej w którym mieści się Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem jest obniżanie się poziomu wód i silne przesuszenie lasów łęgowych, dlatego pilnym zadaniem byłoby uruchomienie małej retencji.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bielawy - rezerwat leśny
• Modrzew Polski w Noskowie - rezerwat leśny
• Wiązy w Nowym Lesie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72 )

Jednostki administracyjne:

• Czerniejewo (gnieźieński, woj. wielkopolskie)
• Września (wrzesiński, woj. wielkopolskie)