Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góra Wapienna

Kod obszaru:

PLH020095

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

119,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Góra Wapienna jest wzniesieniem o wysokości 507 m n.p.m. w południowo-zachodniej części Małego Grzbietu, pomiędzy Siedlęcinem a Płoszczynką. Wznosi się nad pradolina Bobru, która obecnie płynie na tym odcinku potok Szumiąca. Góra jest zbudowana ze skał metamorficznych z soczewą kambryjskich marmurów kalcytowych i dolomitycznych. W pokryciu terenu zdecydowanie dominują lasy mieszane - 68% powierzchni, resztę stanowią łąki, pastwiska oraz tereny rolnicze - 32% terenu.

Wapienna jest zbudowana ze staropaleozoicznych zieleńców i ryolitów oraz kambryjskich łupków kwarcowo-sercytowo-chlorytowych z grafitem, pomiędzy którymi ciągnie się soczewa kambryjskich marmurów kalcytowych i dolomitycznych. Na Górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z XVIII i XIX wieku, które służyły do wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach. Wyrobiska mają kilka poziomów wydobywczych z urwistymi ścianami skalnymi, wąwozami i skałkami.

Znajduje się tu 7 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, wśród nich dobrze zachowane płaty kwaśnej i żyznej buczyny oraz płat murawy bliźniczkowej. Spotyka się tu wiele gatunków roślin objętych ścisłą ochroną, a także dwa gatunki grzybów z "Czerwonej listy grzybów zagrożonych i wymierających w Polsce"- wodnichę złocistą i goździeńczyka pomarszczonego. Na Górze Wapiennej mają one jedyne stanowisko oraz znajdują się na "Czerwonej liście grzybów zagrożonych i wymierających w Polsce".

Dane zaktualizowane w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jelenia Gora - Świerzawa, 5 km na północny wschód od Jeleniej Góry, do miejscowosci Jeżów Sudecki.

W Jeżowie Sudeckim poprowadzone są nastepujące szlaki turystyczne.

 • Ścieżka przyrodnicza – „Wokół Góry Wapiennej w Płoszczynie”

Szlaki rowerowe:

 • szlak „Obwodnica Jeżowa Sudeckiego”
 • odcinek łącznikowy Jeżów Sudecki - Szybowisko
 • obwodnica dla rowerów MTB „Łysogórki”
 • odcinek łącznikowy od „Obwodnicy Jeżowa Sudeckiego” do szlaku euroregionalnego „Dolina Bobru” ER-6

Szlaki piesze:

 • odcinek łącznikowy: Czernica – Jezioro Pilchowickie, kolor: niebieski, długość: 7,2 km
 • odcinek łącznikowy: Chrośnica – Rozdroże Pod Łysa Górą, kolor: czarny, długość: 2,5 km
 • „Obwodnica Srebrna” wokół Jeżowa Sudeckiego, kolor: żółty, długość: 33,9 km
 • odcinek łącznikowy: Jeżów Sudecki – Szybowisko, kolor: niebieski, długość: 2,9 km.
 • odcinek łącznikowy: Płoszczyna Górna – Jeżów Sudecki, kolor: czarny, długość: 1,9 km

Na Górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z XVIII i XIX wieku, które służyły do wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach. Wyrobiska te mają po kilka poziomów wydobywczych z urwistymi ścianami skalnymi, wąwozami i skałkami. Na dnie występują niewielkie okresowe stawy.

Noclegi: baza noclegowa Jeleniej Góry, w okolicznych miejscowościach gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne.

Walory kulturowe to przede wszystkim miasto Jelenia Góra- ośrodek turystyczny i wypoczynkowy, baza wypadowa w Karkonosze. Atrakcje: staromiejska zabudowa z klasycystycznym Ratuszem z XVIII wieku, Rynek z jedynym zachowanym na Śląsku kompleksem podcieni. Poza zespołem staromiejskim godne uwagi są odrębne niegdyś miejscowości, będące dziś dzielnicami Jeleniej Góry: Cieplice (uzdrowisko), Sobieszów, Jagniątków i Czarne. W Cieplicach znajduje się także klasycystyczny Pałac Schaffgotschów, z XVIII w., Park Zdrojowy w stylu francuskim z budynkami Teatru Zdrojowego i Pawilonu Zdrojowego. Podczas niedalekiej wycieczki zwiedzić można Zamek Chojnik.

Imprezy:

 • Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują” (luty, Jelenia Góra),
 • Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (sierpień, Jelenia Góra),
 • Jarmark Staroci i Osobliwości , (wrzesień, Jelenia Góra),
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonans” (wrzesień, Jelenia Góra)
 • Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy „Bóbr” (maj).

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: wypalanie wiosenne traw, intensyfikacja gospodarki leśnej, intensyfikacja gospodarki rolnej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl

Jednostki administracyjne:

• Jeżów Sudecki (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)