Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Sanki

Kod obszaru:

PLH120059

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

22,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Sanka w gminie Liszki (powiat krakowski), wraz z tą częścią doliny potoku, która jest w rezerwacie Dolinka Mnikowska. Obszar obejmuje wąski pas łąk i pastwisk przylegających do Sanki. Wśród nich zdarzają się płaty łąk trzęślicowych, oraz bardziej podmokłe płaty, na których rosną turzyce bądź trzcina. Są one siedliskiem poczwarówki zwężonej. Z wyjątkiem obszaru rezerwatu, w dolinie jest dość dużo zabudowań i domostw. Określenie stanu zachowania gatunku poczwarówki zwężonej w obszarze, w tym: - zasoby populacji: mało liczna, -zajmowana powierzchnia i zagęszczenie populacji: trudne do określenia i wymaga szczegółowych badań, w zależności od płatu siedliska, w próbach 25x25cm znajdowano od 0 do 5 osobników. Struktura przestrzenna populacji: populacja zajmuje niewielkie płaty siedliska funkcjonując najprawdopodobniej w systemie metapopulacji stopień izolacji populacji: populacja wydaje się być izolowana. Jedno z kilku stanowisk poczwarówki zwężonej w kontynentalnej części województwa małopolskiego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Liszki:
Dolina Brzoskwinki rozcina południowa cześć Garbu Tenczyńskiego, a potok, który ja ukształtował bierze swój początek we wsi Brzoskwinia, płynąc dnem doliny o szerokości od 100 - 205 m, obrzeżonej stosunkowo łagodnymi zboczami. Następny jej odcinek o długości 600 m ma zupełnie inny charakter i przypomina skalisty wąwóz. Szerokość dna nie przekracza tu 50 m, a po obu stronach wznoszą się strome zbocza najeżone skalicami zbudowanymi z jurajskich wapieni.
Dolina Mnikowska: Niezwykle malowniczy i przepiękny wąwóz krasowy o powierzchni 20,43 ha, obejmuje 2 km przełomowy odcinek Doliny Sanki o oryginalnych w kształtach skałach zboczowych i niezwykle zróżnicowanej szacie roślinnej. Ściany wąwozy tworzą wapienne skałki, w których występuje kilka jaskiń. Rezerwat Zimny Dół: Rezerwat przyrody nieożywionej. Powierzchnia 2.2 ha obejmuje fragment prawego zbocza Doliny Zimny Dół z niezwykle rzadko spotykanymi formami skalnymi ( skalne grzyby, bloki z rozwiniętymi u ich podnóży okapami oraz skalne przesmyki). Jedną z niewątpliwych atrakcji jest poprowadzona ścieżka edukacyjna, która kluczy między olbrzymimi blokami skalnymi rozsianymi gęsto po lesie. Pałac w Piekarach: Jadąc wzdłuż Wisły we wsi Piekary warto zobaczyć XIX-wieczny neogotycki zespół pałacowo rakowy wraz zabudowaniami dworskimi. Pałac w Krispinowie: Wieś powstała prawdopodobnie na przełomie XV i XVI w. Jako osada o nazwie "Wenecja". Kościół w Morawicy: Szesnaście kilometrów od Krakowa położony na wzgórzu, pośród malowniczych pagórków stoi kościół św Bartłomieja w Morawicy.
Kościół w Liszkach: W samym środku miasteczka Liszki stoi majestatycznie wznosząc strzelistą wieżę ku niebu kościół romański z 1873 r. pod wezwaniem Św. Mikołaja. Dwór w Ściejowicach: Dwór klasycystyczny z pierwszej połowy XIX w.
Rekreacja: Zalew w Kryspinowie: Kryspinów to dwa małe zbiorniki wodne powstałe po eksploatacje piasku. Zaletą tego miejsca jest piaskowa plaża oraz bliskość parkingu. Ośrodek położony jest w odległości 12 km. od Krakowa i obejmuje obszar 64 ha z czego połowę zajmuje zalew. Na terenie Ośrodka istnieją kąpieliska strzeżone, wypożyczalni a sprzętu wodnego, zjeżdżalnia wodna, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Wokół także jest wiele punktów gastronomicznych i klimatycznych restauracyjek.

Zagrożenia:

Zmiany stosunków wodnych. Zmiana sposobu użytkowania gruntów (łąk i zbiorowisk szuwarowych) w dolinie Sanki (urbanizacja, zabudowa, zaorywanie łąk).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Tenczyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Dolina Mnikowska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski" e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/ e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Liszki (krakowski, woj. małopolskie)