Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zimna Woda

Kod obszaru:

PLH080062

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

86,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje prawdopodobnie najlepiej wykształcony i zachowany łęg jesionowo-olszowy w zachodniej Polsce. Kompleks jest zróżnicowany na formę leśną (z dominacją szczyru trwałego), formę typową oraz bagienną, z dużym udziałem turzyc i trzciny. Lasy liściaste zajmują 96% powierzchni a lasy iglaste – 4%. Drzewostan wykształcił się na rozległym torfowisku niskim, podlegającym procesom murszenia. W części wschodniej znajdują się potorfia pozostałe po eksploatacji torfu. W centralnej części występują punktowe wypływy wód podziemnych.
Flora tego terenu obejmuje 232 gatunki roślin naczyniowych. Stwierdzono występowanie 38 gatunków ptaków lęgowych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar usytuowany jest w szerokiej dolinie Śląskiej Ochli. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Kożuchów do miejscowości Zatonie i dalej drogami lokalnymi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo. W Ochli odbywają się wyścigi rowerowe MTB w ramach I Zielonogórskiej Grand Prix MTB Amatorów.
Turystyka krajoznawcza: w okolicy warto zwiedzić zabytki Zielonej Góry, m.in. mury miejskie i drewniany kościół ewangelicki z 1743 roku i skansen kultury regionalnej pogranicza polsko-niemieckiego w Ochli.
Turystyka konferencyjna: w Zielonej Górze stworzono warunki organizowania konferencji.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Zielonej Górze oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie się poziomu wód gruntowych wywołane prawdopodobnie znajdującym się w pobliżu ujęciem wód dla Zielonej Góry. Inwazja gatunku niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Zimna Woda - rezerwat leśny
• Dolina Śląskiej Ochli - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Klub Przyrodników, Świebodzin.

Jednostki administracyjne:

• Zielona Góra (zielonogórski, woj. lubuskie)