Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zamorze Pniewskie

Kod obszaru:

PLH300036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

305,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje jedno z większych w Wielkopolsce, dobrze zachowanych, pojeziornych torfowisk mszarnych. Położone jest ono pomiędzy dwoma jeziorami, przy czym Jezioro Lubosz Wlk. należy do obszaru, zaś Jezioro Pniewy sąsiaduje z nim. Na terenie Zamorza Pniewskiego, w jego południowej części, znajduje się jeszcze jedno, dużo mniejsze, pokryte nymfeidami jeziorko- Jezioro Zamorze. Teren torfowiska zarasta silnie krzewami wierzby. Otaczają go przede wszystkim lasy liściaste o charakterze olsów. Występuje tu wiele gatunków chronionych mszaków i roślin naczyniowych, w tym dość liczne stanowisko lipiennika Loesela.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Zamorze Pniewskie jest położone w sąsiedztwie miasta Pniewy, gdzie bez problemu można dojechać transportem publicznym bądź własnym. Zarazem znajdziemy w nim wiele miejsc noclegowych. Mamy także możliwość zakwaterowania się w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Zamorze, oddalonej od Pniew o około 3 km.
Gmina Pniewy zachęca do wybrania aktywnej formy wypoczynku poprzez korzystanie z szlaków pieszych (szlak żółty Nojewo-Śródka o długości 6 km oraz szlak żółty Ostroróg-Nojewo -17,6 km) i szlaku rowerowego (szlak czarny Poznań-Zajączkowo-Międzychód-110,8 km). Gmina oferuje również połączenie aktywnego wypoczynku z poznaniem przyrody i niektórych tajników pracy leśnika. Możliwe jest to dzięki ścieżce edukacji przyrodniczej „Dąbrowa” z trasą pieszą o długości 5,6 km oraz trasą rowerową o długości 10 km. Przebiegają one przez jedne z najatrakcyjniejszych terenów Nadleśnictwa Pniewy. Ścieżkę można podzielić na 17 etapów: 1- Punkt wyjścia; 2 - "Szlakiem kani rudej"; 3 - Pomniki przyrody; 4 - Rezerwaty przyrody; 5 - Sędziwe drzewa; 6 - Ptasia remiza; 7 - Pozyskanie drewna; 8 - Łąka torfowiskowa; 9 - Oczka wodne; 10 - Poletko łowieckie; 11 - Dokarmianie zwierzyny; 12 - Odnawianie lasu; 13 – Grodziszcze; 14 - Naturalne odnawianie lasu; 15 - Plantacja choinkowa; 16 - Ośrodek selekcyjno-szkółkarski; 17 - Plantacje nasienne.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wody oraz zarastanie torfowiska przejściowego przez krzewy wierzby.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 )

Jednostki administracyjne:

• Pniewy (szamotulski, woj. wielkopolskie)