Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wrzośce w Borach Dolnośląskich

Kod obszaru:

PLH08_34

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2210,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Ostoja jest enklawą zatwierdzonego Obszaru „Uroczyska Borów Dolnośląskich" – ogromnego kompleksu leśnego zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy, porastającego ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopionego. W granicach proponowanego obszaru stwierdzono występowanie dziewięciu siedlisk przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe oraz bory bagienne. Znaczny udział posiadają tam bory wilgotne z udziałem wrzośca bagiennego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W okolice ostoi dojedziemy samochodem, kierując się z Żar na południe, drogą krajową nr 27, następnie należy skręcić w prawo na miejscowość Piotrów. Można również z Żar pojechać drogą krajową nr 12 w kierunku miejscowości Trzebiel. Następnie lokalnymi drogami kierować się na południe do miejscowości Mieszków. Lokale gastronomiczne i nocleg znajdziemy w Trzebielu, w Lipinkach Łużyckich, bądź nieco dalej w Żarach. Najbliższe stacje znajdują w Trzebielu i w Żarach.

LIPINKI ŁUŻYCKIE
Turystyka krajoznawcza:

 • Trzy XVIII – wieczne dwory
 • Kościół z XIV wieku
 • Park krajobrazowy z XIX wieku

MIESZKÓW
Turystyka krajoznawcza:

 • dwór z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • czerwony szlak turystyczny (46,5 km)

TRZEBIEL
Turystyka krajoznawcza:

 • zamek z XV wieku,
 • szubienica z XVI wieku
 • pałac z XVI
 • stację kolejową z 1871 roku
 • hutę szkła
 • kopalnię węgla brunatnego z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • niebieski szlak turystyczny (33,6 km)

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem są zmiany stosunków wodnych i przesuszanie siedlisk wilgotnych oraz bagien.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wrzosiec - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://gorzow.rdos.gov.pl, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl

Jednostki administracyjne:

• Lipinki Łużyckie (żarski, woj. lubuskie)
• Przewóz (żarski, woj. lubuskie)
• Trzebiel (żarski, woj. lubuskie)
• Żary (żarski, woj. lubuskie)