Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wilki nad Nysą

Kod obszaru:

PLH080044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12226,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja to zwarty kompleks leśny, będący fragmentem Borów Dolnośląskich, położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej. Obecnie na skutek osuszania, przeważają tu bory świeże. Pozostałością licznych kiedyś borów bagiennych są fragmenty podtopione i torfowiska. W obrębie obszaru znajduje się rezerwat Żurawie Bagno powołany celu zachowania roślinności bagiennej i torfowiskowej. Głównym celem powołania ostoi jest ochrona występującej tu populacji wilka. Obszar stwarza sprzyjające dla tego gatunku uwarunkowani przyrodnicze (zwartość drzewostanów, stosunkowo duża powierzchnia młodników, znaczne zagęszczenia dzikich zwierząt kopytnych) porównywalne z warunkami w ostojach tego gatunku we wschodniej części kraju i w Karpatach. Ze względu na znaczną odległość od zwartego zasięgu wilka, ostoja odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rekolonizacji przez ten gatunek innych lasów zachodniej Polski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja zajmuje obszar w pobliżu kilku miejscowości gminnych, takich jak Gozdnica, Iłowa, Wymiarki , Przewóz. Do wszystkich, poza Gozdnicą, można dojechać pociągiem, a następnie lokalnymi liniami autobusowymi, rowerem bądź pieszo można dostać się na obszar ostoi. Okoliczne tereny sprzyjają przede wszystkim turystyce pieszej, rowerowej i konnej. Lokale gastronomiczne i nocleg znajdziemy w pobliskich miejscowościach, w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

GOZDNICA
Turystyka krajoznawcza:

 • Rezerwat przyrody „Żurawie Bagno”
 • Kopalnia odkrywkowa złóż gliny
 • Zakłady ceramiczne
 • Dom kultury
 • Organy Gustawa Heinze z 1930 roku w kościele p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika

IŁOWA
Turystyka krajoznawcza:

 • Pałac z 1626 roku z kompleksem secesyjnych zabudowań folwarcznych
 • Dawny ewangelicki kościół
 • Park z ogrodami w stylu angielski, francuskim i japońskim
 • Mostek miłości
 • Mury pruskie

Turystyka rowerowa:

 • Trasa rowerowa „Nowoszów”
 • Trasa rowerowa „Wokół Iłowej”
 • Trasa rowerowa „Bogumiłów”
 • Trasa rowerowa „ Sobolice”
 • Trasa rowerowa „Wokół gminy Iłowa”
 • Trasa rowerowa „Prędocie”
 • Trasa rowerowa „Kliczków”

PRZEWÓZ
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół gotycki z XIV wieku
 • Pozostałość gotyckiego zamku z XIII wieku

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla populacji wilka jest izolacja obszaru ze względu na rosnące natężenie ruchu samochodowego, ogrodzenie autostrady przy jednoczesnym braku odpowiedniej liczby przejść dla dużych zwierząt. Innymi zagrożeniami jest kłusownictwo, niepokojenie zwierząt w miejscach rozrodu, kolizje z samochodami na drogach lokalnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Żurawie Bagno - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://gorzow.rdos.gov.pl, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl

Jednostki administracyjne:

• Przewóz (żarski, woj. lubuskie)
• Wymiarki (żagański, woj. lubuskie)
• Iłowa (żagański, woj. lubuskie)
• Gozdnica (żagański, woj. lubuskie)