Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Tarnoszyn

Kod obszaru:

PLH060100

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

368,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 210-222 m n.p.m. i obejmuje trzy enklawy najstarszych lasów - grądów subkontynentalnych, typowo wykształconych w odmianie wołyńskiej, z dominacją dębu bezszypułkowego. Wśród nich występują niewielkie fragmenty ciepłolubnych dąbrów z bogatym stanowiskiem obuwika. W runie dobrze wykształcone gatunki charakterystyczne dla tych typów lasów. Lasy otaczają rozległe pola - gleby są tu bardzo żyzne. Teren jest płaski.

W obszarze stwierdzono występowanie 3 typów siedlisk z Zał. I oraz jednego gatunku rośliny z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także 8 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym wysoką liczebność muchołówki białoszyjej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w lasach, w leśnictwie Tarnoszyn, przy granicy z Ukrainą. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. najlepiej dojechać ta drogą z Hrubieszowa , na południe, do Dołhobyczowa. W miejscowości Witków należy skręcić w prawo, w drogę do Nowosiółek i dalej drogami lokalnymi do Tarnoszyna. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych. W pobliskim Ulhówku organizowane są Dni Ulhówka: festyn rodzinny z produktami pszczelimi w roli głównej.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda lasu. Rozwinęły się tradycyjne formy gospodarowania oparte o zasoby przyrody: leśnictwo, pszczelarstwo (Gospodarstwo Pasieczne: Dary Pszczół w Ulhówku) i rybactwo (w pobliskim Hubinku gospodarstwo rybackie Dar-Ryb).

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza: W 1994 roku parafia greckokatolicka w Lublinie kupiła drewnianą cerkiew z Tarnoszyna wybudowaną w 1789 r. Świątynia została odrestaurowana i umieszczona w Muzeum Wsi Lubelskiej przy Alei Warszawskiej w Lublinie. W pobliskim Szczepiatynie, wymienionym po raz pierwszy w 1462 r., warto zwiedzić murowaną cerkiew greckokatolicką pw. Św. Trójcy z 1913 r. (zbudowaną na miejscu starszej, drewnianej), po 1947 r. przejętą przez kościół katolicki. Wewnątrz zachowany częściowo ikonostas oraz wiele elementów wyposażenia pochodzących z końca XVIII i początku XIX w., drewnianą dzwonnicę z 1890 r. z półkolistymi otworami dzwonnymi i cebulastym hełmem, kilkadziesiąt nagrobków bruśnieńskich na cmentarzu oraz gorzelnię z XIX w. - obecnie młyn.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy intensyfikacja gospodarki leśnej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• dzięcioł średni - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Punkt Informacji Turystycznej w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej "Roztocze" ul. Królewska 1 (przy sanktuarium) 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84/665 85 05 e-mail: it@lot.roztocze.com biuro@lot.roztocze.com www.lot.roztocze.com

Jednostki administracyjne:

• Ulhówek (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)