Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Szczecyn

Kod obszaru:

PLH060083

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

932,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 158–273 m n.p.m. i składa się z 4 enklaw w kompleksie lasów na pograniczu Wzniesień Urzędowskich (Wyżyna Lubelska) i Kotliny Sandomierskiej. Obejmuje lasy porastające bogato urzeźbioną strefę wierzchowinową zbudowaną z wapieni, gez i opok kredowych, pokrytych lessami lub zwietrzeliną skał podłoża i strefę krawędziową Wyżyny Lubelskiej rozciętą dolinami denudacyjnymi i erozyjnymi w pokrywie lessowej. Przeważają gleby płowe i brunatne wytworzone z lessów i utworów lessopodobnych. Na wapieniach i marglach kredowych powstały rędziny.

Prawie 100% powierzchni obszaru zajmują lasy grądowe - z bukiem i z jodłą - obydwa gatunki mają tu kresowe stanowiska na północno-wschodniej granicy zasięgu oraz dąbrowy ciepłolubnej z dużym udziałem storczykowatych (las koło Baraków). Pozostałe formy użytkowania (łąki, dawne kamieniołomy, a obecnie zarośla i murawy kserotermiczne, sieć komunikacyjna) zajmują 1%.

Obszar chroni siedliska grądowe i jedno z dwóch potwierdzonych stanowisk pachnicy dębowej na Wyżynie Lubelskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie, choć do niektórych jego części trzeba docierać drogami polnymi lub leśnymi. Z drogi Kraśnik – Kielce, w miejscowościach Wólka Gościeradowska lub Gościeradów należy skręcić na południe i do poszczególnych enklaw docierać drogami lokalnymi. Turyści korzystają z usług z usług agroturystycznych lub bazy hotelowo- gastronomicznej w Kraśniku.

Głównym walorem obszaru jest przyroda dużego kompleksu leśnego. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych, myślistwo.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Gościeradowie warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy, murowany spichlerz z 1780 roku, neogotycki kościół. w Mniszku-Kozłówce zalew wody z elektrownią wodną, źródliska w Łanach, w Wólce Szczeckiej zespół stawów rybnych.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia w lasach związane są ze sposobem prowadzenia gospodarki leśnej (wycinanie starych i usuwanie martwych drzew, szczególnie dębów, ekspansja graba i sosny.

Poza tym obserwuje się zrywanie roślin chronionych, składowanie odpadów z gospodarstw domowych, wydobywanie wapienia i piasku.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Marynopole - rezerwat leśny
• Doły Szczeckie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 867 19 82 fax: (17) 867 19 83

Informacji turystycznych udzielą:

  • PTTK Lublin,
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie, tel.: 081 5324412 Fax: (81) 4423556, www.loit.lublin.pl/
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 081-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl

Jednostki administracyjne:

• Gościeradów (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Zaklików (stalowowolski, woj. podkarpackie)