Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stara Dąbrowa w Korytach

Kod obszaru:

PLH080042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1630,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Stara Dąbrowa w Korytach" obejmuje zwarty fragment lasu położony w południowej części Puszczy Lubuskiej, zwanej inaczej Rzepińską. Leży na piaskach sandrowych wśród wielu naturalnych zbiorników wodnych, w różnych stadiach żyzności i zarastania. Puszcza Lubuska stanowi wielki kompleks leśny obejmujący obszar pomiędzy trzema rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Puszczę odwadniają dwie główne rzeki: Pliszka i Ilanka. Lasy iglaste i liściaste zajmują po 32% obszaru, lasy mieszane – 36% powierzchni. Występują tu cenne, stare drzewostany dębowe (ponad 18% obszaru) z rzadkimi gatunkami chrząszczy ksylofagicznych, w tym liczna populacja jelonka rogacza.
Występuje tu 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tutaj traszkę grzebieniastą niezbyt licznie występującą. Obszar jest istotnym elementem w sieci korytarzy ekologicznych w Polsce zachodniej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Puszcza Lubuska to generalnie monokultura sosny zwyczajnej. Wyjątkowo cenne lasy w obszarze znajdują się na południe od miejscowości Koryta. Teren jest dość słabo zaludniony.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Ze wschodu na zachód przecina Puszczę niezwykle ruchliwa i bez przejść dla zwierząt droga międzynarodowa E30 i właśnie ta drogą można dojechać do miejscowości Koryta gdzie trzeba skręcić na południe w drogę lokalną. Do ostoi dojeżdża również kolej relacji Rzepin – Świebodzin do stacji Drzewce - Kolonia
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z bogactwem ekosystemów leśnych.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W pobliżu można zwiedzić zamek z XIV wieku w Łagowie i wziąć udział w licznych imprezach Łagowskiego Lata.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Łagowie oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowe zagrożenie dla przyrody obszaru stanowi niewłaściwa gospodarka leśna, w szczególności wycinanie starych drzew oraz zmiana struktury drzewostanu. Groźne jest również osuszanie terenu, stosowanie środków owadobójczych i wyłapywanie owadów i innych, żyjących tu zwierząt w celach kolekcjonerskich.

Zagrożenia dla gatunków:

  • Traszka grzebieniasta: niedobór wody w naturalnych biotopach gatunków.
  • Jelonek rogacz: usuwanie zamierających i martwych drzew, leżących konarów, pniaków, równomierne zalesianie zrębów i polan śródleśnych.

Zagrożenia siedlisk:

  • wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi - wydeptywanie i inne formy presji rekreacyjnej, zarastanie roślinnością drzewiastą; wydobywanie piasku oraz urbanizacja;
  • torfowiska przejściowe i trzęsawiska - zmiany stosunków wodnych, troficznych, wydeptywanie, zmiany odczynu i zanieczyszczenia chemiczne;

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Torzy.

Jednostki administracyjne:

• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)