Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Skroda

Kod obszaru:

PLH080064

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

378,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja jest enklawą obszaru „Uroczyska Borów Dolnośląskich" – ogromnego kompleksu leśnego zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy, porastającego ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopionego. W granicach obszaru Skroda stwierdzono występowanie pięciu siedlisk przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, stanowiące główny przedmiot ochrony w obszarze. Niewielką powierzchnię zajmują kwaśne dąbrowy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi dojedziemy samochodem kierując się drogą lokalną z Olbrachtowa w kierunku Rościc. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Żarach. Nocleg i restauracje znajdziemy zarówno w Lipinkach Łużyckich jak i w Olbrachtowie.

Turystyka aktywna:

  • Szlak turystyczny czarny: Żagań - Żary; 23 km.
  • Szlak turystyczny czerwony: Żary - Łęknica; 46,5 km.
  • Szlak turystyczny zielony: Żary - Gubin; 75,6 km.
  • Szlak turystyczny żółty: Gorzupia - Lubsko; 28,5 km.

Turystyka krajoznawcza:

LIPINKI ŁUŻYCKIE

  • Trzy XVIII – wieczne dwory
  • Kościół z XIV wieku
  • Park krajobrazowy z XIX wieku

OLBRACHTÓW

  • Gotycki kościół p.w. św. Michała z XIV wieku
  • Park pałacowy rozciągający się w pobliżu kościoła
  • Folwark z XIX wieku

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla ostoi jest zmiana stosunków wodnych i eutrofizacja wód.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax:  (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Żary (żarski, woj. lubuskie)
• Lipinki Łużyckie (żarski, woj. lubuskie)