Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sawin

Kod obszaru:

PLH060068

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 171 m n.p.m. i obejmuje fragment rozległego torfowiska nakredowego z dominującym szuwarem kłoci wiechowatej i płatami zespołu marzycy rudej (ok. 200 ha). Do lat 50-tych ubiegłego wieku było to jedno z pięciu najzasobniejszych stanowisk szuwaru kłociowego w Polsce środkowo-wschodniej. Wtedy to torfowisko zostało osuszone (melioracje odwadniające) i rozpoczęła się intensywna eksploatacja pokładów torfu.

Na terenie obszaru występują trzy typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Obniżeniu Dubienki, 3 km na zachód od miejscowości Sawin. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Można tam dojechać z Chełma kierując się na północ do miejscowości Sawin, gdzie należy skręcić na zachód około 3 km. Turyści korzystają z usług bazy noclegowo - gastronomicznej w Chełmie i oferty gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda łąk z gatunkami wapieniolubnymi. Obszar leży w sąsiedztwie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową (szlak rowerowy Lublin - Wola Uhruska), konną (profesjonalna trasa konna została opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka" z Bukowy Małej. Pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie ma 280 km i jest to jeden z najdłuższych w kraju. W miejscowości Sawin działa Ośrodek jeździecki), zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza: W okolicy warto zwiedzić: kompleks architektoniczny Chełma, dwór w Serebryszczu.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla cennych siedlisk należy:

  • dalsze przesuszanie terenu, co będzie nieuniknionym następstwem budowy rowu prowadzącego do sztucznego zbiornika wody budowanego koło Sawina. Rów ten biegnie wzdłuż północnej granic ostoi. Jeśli woda w rowie nie zostanie spiętrzona do poziomu górnej warstwy torfu, cenne siedliska nie mają szansy przetrwania,
  • naturalne procesy sukcesji,
  • pożary, które w pewnym stopniu oddziaływały pozytywnie jako czynnik hamujący sukcesję.
  • ochrona siedlisk poprzez ekstensywne ich zagospodarowanie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl
  • Katedra Ekologii Ogólnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zespół Parków Krajobrazowych Polesia, ul. H. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm, tel. 82 5632520, fax 82 5631633, e-mail:zchpkchelm@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Sawin (chełmski, woj. lubelskie)
• Wierzbica (chełmski, woj. lubelskie)