Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sanisko w Bykowcach

Kod obszaru:

PLH180045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

79,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar znajduje się w dolinie Sanu, w bliskim sąsiedztwie ujścia Osławy do Sanu. W granice obszaru włączono starorzecze Sanu tzw. "Sanisko" oraz sąsiadujące z nim i powiązane przyrodniczo, rozległe partie dawnego torfowiska niskiego "Ług". Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla zarastających starorzeczy z pasem zbiorowisk łęgowych, fragmentami olsów, ziołorośli i szuwarów, otoczonych łąkami o różnym stopniu wilgotności. W granicach obszaru występują również tereny upraw rolnych i nieużytki, co wpływa na integralność całego obszaru. Dolina Sanu na terenie Bykowiec i sąsiedniego Zagórza zmienia swój górski charakter co pozwala rzece na swobodne zmiany koryta podczas wielkich przyborów wód i tworzenie podmokłości. Torfowisko "Ług" to przypuszczalnie dawne zakole rzeki, dziś zupełnie zarośnięte, zaś "Sanisko" to starorzecze powstałe zdecydowanie później, przypuszczalnie w drugiej połowie XIX wieku.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi dotrzemy samochodem jadąc z Sanoka na południowy – wschód, drogą krajową numer 28. Do Bykowic możemy też dojechać PKS-em z Sanoka. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Sanoku i w Zagórzu. Posiłek znajdziemy w licznych barach i restauracjach w Sanoku czy w Zagórzu. Podobnie – z miejscem noclegowym.

BYKOWCE
Turystyka krajoznawcza:

 • Dwór z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, militarna:

 • Liczne proradzieckie schrony „Linii Mołotowa”
 • Pomnik żołnierzy polskich poległych w 1939 roku

SANOK
Turystyka krajoznawcza:

 • Gotycki zamek kazimierzowski
 • Muzeum Historyczne
 • Katedralna cerkiew prawosławna p.w. Świętej Trójcy z 1784 roku
 • Kościół i klasztor OO. Franciszkanów
 • Ratusz miejski z XVIII wieku
 • Kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego
 • XVIII i XIX wieczna zabudowa mieszczańska starówki
 • Drewniana cerkiew greko – katolicka z 1844 roku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Czerwony szlak turystyczny
 • Niebieski szlak turystyczny
 • Żółty szlak turystyczny
 • Szlak Ikon

ZAGÓRZ
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z XVIII
 • Cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Michała z 1836 roku
 • Ruiny Klasztoru OO. Karmelitów Bosych pochodzące z XVIII wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Szlak Papieski
 • Promenada spacerowa
 • Zielony szlak turystyczny

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

 • Czerwony szlak rowerowy

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla obszaru jest intensyfikacja rolnictwa, zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, osuszenie terenu, zalesienie go oraz prowadzenie niewłaściwej gospodarki leśnej. Problemem jest też zabudowanie tego obszaru na skutek postępującej urbanizacji. Negatywny wpływ wywiera również eutrofizacja starorzeczy i cieków do nich dopływających.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czapla biała - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bielaczek - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak górski - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• piskorz - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku e-mail: citsanok@um.sanok.pl

Jednostki administracyjne:

• Sanok (sanocki, woj. podkarpackie)
• Zagórz (sanocki, woj. podkarpackie)