Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rynna Jezior Torzymskich

Kod obszaru:

PLH08_17

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

307,3 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w rynnie polodowcowej o długości około 10 km. Rynna ta wypełniona jest ciągiem jezior, torfowisk i lasów co stanowi, że jest to obszar ciekawy nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale też pod kątem krajobrazowym. W granicach obszaru dominuje siedlisko - twardowodne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi zajmujące łącznie 105 ha. Oprócz jezior ramienicowych znajdują się tutaj naturalne jeziora eutroficzne, łęgi i grądy, kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy bory bagienne oraz torfowiska przejściowe.

Stan zachowania jezior jest dobry, jednak pod względem niektórych parametrów wymagający poprawy. Jeziora te należą niewątpliwie do najczystszych i najcenniejszych przyrodniczo w województwie lubuskim. Występujące w rejonie jeziora Dzikiego torfowisko przejściowe należy do jednych z cenniejszych w woj. lubuskim. Jezioro Jasne oraz Dzikie charakteryzują się występowaniem m.in. szuwarów kłociowych. Odsłonięte brzegi jeziora Dzikiego zasiedlane są przez rzadkiego torfowca Sphagnym inundatum. W jeziorze Jasnym stwierdzono występowanie rzadkiego w woj. lubuskim gatunku - jezierzy morskiej (Najas marina), a pod względem różnorodności gatunków i zespołów ramienic jezioro to należy do najcenniejszych w woj. lubuskim. W okolicach Garbicza znajdują się skupienia starych dębów i lip z rzadkimi gatunkami chrząszczy: jelonkiem rogaczem (Lucanus cervus) i pachnicą dębową (Osmoderma eremita). Jednocześnie obszar stanowi miejsce lęgów m.in. takich gatunków ptaków jak: żuraw, dzięcioł czarny, gągoł, zimorodek, błotniak stawowy, wodnik oraz stanowi ważny obszar żerowania bielika.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w pobliżu gminnego miasta Torzym. Do tej miejscowości można dojechać samochodem, kierując się z Rzepina drogą krajową numer 2 w kierunku wschodnim. Dowiezie nas też PKS lub pociąg osobowy z Rzepina. Nocleg można znaleźć w Torzymiu bądź pobliskim Boczowie.

Torzym

Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Cmentarz żydowski

Boczów

  • Neogotycki kościół z XIX wieku.

Turystka aktywna:

  • Szlak pieszy Iłowa-Klików- Leśnictwo Rychlinek- Polana- Prędocice (Toporów).Długość trasy: 60,00 km
  • Szlak rowerowy –zielony- szlak południowy: Gądków Mały - Gądków Wielki - Debrznica - Torzym - Poźrzadło - Toporów - Gronów – Łagów
  • Droga rowerowa wzdłuż rynny Jezior Torzymskich

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest nie uporządkowana gospodarka ściekowa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza nad Pliszką - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• koza - ryba
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95) 711 53 38, fax (95) 711 55 24 e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, http://gorzow.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)