Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Radocyna

Kod obszaru:

pltmp578

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3114,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje żyzne buczyny i łąki położone na zboczach górskich i w dolinie Wisłoki. Po międzywojennym okresie silnego zagospodarowania i przeludnienia przyroda tego obszaru odbudowuje się. Flora tego obszaru ma charakter przejściowy pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Jest to główne beskidzkie skupienie stanowisk poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) w kompleksie buczyn z nadobnicą alpejską (Rosalia alpina). W obszarze stwierdzono występowanie 2 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady Siedliskowej i 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Występuje tu także wiele gatunków cennych zwierząt.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Beskidzie Niskim, pod przełęczą Radocyna, w górnej części doliny Wisłoki, przy granicy państwa ze Słowacją. Jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Nowy Sącz - Gorlice do miejscowości Ropa, gdzie trzeba skręcić na południe, w drogę prowadzącą do przejścia granicznego w Koniecznej. W miejscowości Zdynia należy skręcić w drogę lokalną na południowy wschód do Radocyny.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z zalesionymi górami średnimi. Atrakcją w pobliskim Czarnym jest możliwość zakupu od górali mleka lub świeżo zrobionego sera.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, narciarska, konna.
Turystyka krajoznawcza: Obszar o tragicznej historii, do dziś spotkać można ślady po wyludnionych wsiach łemkowskich – budynki dworskie, resztki domostw, zdziczałe sady, piwnice. Warte obejrzenia są zabytkowe kościoły i cerkwie, kapliczki i przydrożne krzyże, okopy konfederatów barskich, unikatowe zabytki kopalnictwa naftowego, pozostałości po cmentarzach z okresy I wojny światowej.
W niedalekiej Zdyni corocznie - pod koniec lipca, odbywa się "Watra Łemkowska", zjazd społeczności Łemkowskiej obfitujący w liczne imprezy kulturalne występy i prezentacje. Jest to znakomita okazja by zapoznać się z ich zwyczajami i kulturą.
W Radocynie, w Ośrodku Szkoleniowym Nadleśnictwa Gorlice cyklicznie odbywa się piknik rowerowy pod nazwą Rowerowa Radocyna, którego organizatorem jest LOT „Beskid Zielony”
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Gorlicach oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zanieczyszczenia powietrza, w tym dalekiego zasięgu zza południowej granicy państwa
  • kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Magurski Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• nadobnica alpejska * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Gorlice Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków, www.mot.krakow.pl Dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego, 38-232 Krempna, Krempna 59 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; WZR WOJ. PODKARPACKIEGO, POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA".

Jednostki administracyjne:

• Sękowa (gorlicki, woj. małopolskie)
• Uście Gorlickie (gorlicki, woj. małopolskie)
• Krempna (jasielski, woj. podkarpackie)