Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Murawy na Pojezierzu Ełckim

Kod obszaru:

PLH280041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

77,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest położony na północ od Ełku, w mikroregionie Pojezierze Łaśmiadzkie, które stanowi środkową część Pojezierza Ełckiego. Całość wyznaczonego obszaru zajmują siedliska rolnicze. Pojezierze Ełckie cechuje urozmaicona rzeźba terenu, ukształtowana przez mazurski lob lodowcowy fazy poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Jest to krajobraz młodoglacjalny pagórkowatych pojezierzy. Samo Pojezierze Łaśmiadzkie obejmuje tereny bardzo bogate w większe jeziora, z niewielkim udziałem lasów i przewaga gleb użytkowanych rolniczo.
Proponowany obszar obejmuje cztery pagórki o charakterze kemowym wraz z otaczającymi je pastwiskami i polami uprawnymi. Znajduje się on w północnej części wsi Straduny, gminie Ełk. Kemy utworzone są ze żwirów i piasków gliniastych przeważnie poziomo warstwowanych, które zostały osadzone w wyniku działalności wód lodowcowych w obrębie szczelin lodowców.
Pierwszoplanową wartością tego obszaru są kserotermiczne murawy z klasy Festuco-Brometea i wyłącznie dla ich ochrony został powołany obszar. Są to barwne, bujne, półnaturalne zbiorowiska o charakterze mezofilnym. Wyróżniają się one dużym udziałem gatunków kserotermicznych i wapieniolubnych. Chociaż nie ma tutaj najbardziej kserotermicznych gatunków o charakterze pontyjskim, które są charakterystyczne dla niższych jednostek fitosocjologicznych, to jednak występuje tutaj wiele roślin z klasy Festuco-Brometea.
Omawiane zbiorowiska muraw kserotermicznych występują na wierzchołkach i południowych oraz południowo-zachodnich zboczach pagórków kemowych. Są to niewielkie powierzchnie do kilkudziesięciu arów, o charakterze barwnej, kwiecistej murawy, wykazującej największe podobieństwo do zespołu Origano-Brachypodietum. Istnienie tych zbiorowisk jest możliwe tylko przy ekstensywnym wypasie. Zarzucenie wypasu powoduje powstawanie zaroślowych zbiorowisk murawowych i eliminację gatunków światłolubnych. Równocześnie nadmierny wypas eliminuje większość gatunków rzadkich. Obszar jest również cenny dla płazów, gadów i owadów zamieszkujących łąki i murawy kserotermiczne. Na terenie muraw jest bardzo prawdopodobne występowanie motyla czerwończyka nieparka. Gatunek ten występuje bowiem w pobliżu jeziora Selment Wielki, na Pojezierzu Ełckim (ten sam korytarz ekologiczny).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do miejscowości Ełk można dojechać pociągiem PKP (połączenia bezpośrednie m.in. z Białymstokiem, Suwałkami, Olsztynem).
Walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy Ełk są tak atrakcyjne, że skłaniają turystów do przyjazdu. Położone na terenie gminy liczne gospodarstwa agroturystyczne (w sumie 25 szt.). Ponadto Gmina Ełk to także szereg hoteli i pensjonatów położonych wokół zbiorników wodnych w pobliżu miasta Ełk.

Turystyka aktywna
Trasy rowerowe:
Wokół Ełku opisanych jest kilkanaście tras rowerowych, różnej długości i różnej trudności.

Szlaki piesze:

  • Szlak im. Michała Kajki (37 km): Ełk - Skomack Wielki
  • Szlak Tatarski (19 km): Ełk – Prostek

Szlaki kajakowe
Jeziora są zasadniczym elementem przyrodniczym określającym turystyczny charakter gminy. Znaczna ich ilość połączona jest z dużymi zbiornikami wodnymi poprzez rzeki i cieki wodne, co stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki kajakowej.

  • Szlak kajakowy Czerwony Dwór- Ełk (80 km): rozpoczyna się na skraju Puszczy Boreckiej. Wiedzie przez jeziora Szwałk Wielki, Piłwąg, Łaźno, Litigajno do rzeki Łaźna Struga.
  • Szlak Kajkowski: Ełk - Orzysz. Upamiętnia on miejsce urodzin poety (Skomack Wielki) oraz zamieszkania (Ogródek, Orzysz). Wiedzie poprzez jezioro Ełk do jeziora Sunowo.
  • Szlak mazursko-augustowski: Najdłuższy szlak kajakowy wiodącym przez ziemie ełcką Rozpoczyna się on w Olecku nad jeziorem Olecko i prowadzi dalej kilkunastokilometrowym odcinkiem bardzo krętej Legi do jeziora Selment Wielki. Dalszy ciąg szlaku to rzeka Małkin, Jezioro Stackie, a następnie Rajgrodzkie. Z Rajgrodu rzeką Jegrznią, przecinając jezioro Dreństwo, płyniemy przez dziewicze tereny bagien Kuwasów i Kanałem Augustowskim do Augustowa.

Żeglarstwo
Na większości jezior z powodzeniem można uprawiać żeglarstwo, są to, bowiem akweny o powierzchni od kilkuset do ponad tysiąca hektarów.

Wędkarstwo
Jeziora gminy są bardzo rybne i bogate w różne gatunki.
Zezwolenia na połów w jeziorach uzyskać można w Gospodarstwie Rybackim w Ełku, ul. 11 Listopada 51A lub w sklepach wędkarskich w Ełku. W przypadku jezior prywatnych lub dzierżawionych zezwolenia uzyskuje się bezpośrednio od właścicieli tych akwenów.

Turystyka podwodna
Wiele jezior stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki podwodnej, przezroczystość ich wód sięga, bowiem nawet kilkunastu metrów. Do takich należy chociażby jezioro Rogale Małe koło Rożyńska czy też przepływowe jezioro Sunowo oraz Jezioro Lipińskie

Gmina posiada bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Brak kontrolowanego, umiarkowanego wypasu bydła. Umiarkowany wypas lub odpowiednie koszenie jest warunkiem istnienia muraw kserotermicznych (6210).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pojezierze Ełckie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (089) 52 32 378, fax. (089) 52 32 405, e-mail : wkp@uw.olsztyn.pl, www.olsztyn.rdos.gov.pl Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, tel./fax: (087) 621 70 10

Jednostki administracyjne:

• Ełk (ełcki, woj. warmińsko-mazurskie)