Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lemańskie Jodły

Kod obszaru:

PLH24_24

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

149,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Ostoja "Lemańskie Jodły" to wyróżniający się starodrzew jodłowy. W 68% stanowią lasy mieszane, pozostała część to lasy iglaste. Dominują drzewostany w wieku 80 lat. Znaczący jest także udział starodrzewi od 100 do 120 lat. Warstwa podrostów i podszytów jest bardzo dobrze rozwinięta i zdominowana przez bujnie się rozwijający podrost jodłowy. W runie dominuje jeżyna gruczołowata, towarzyszą jej borówka czarna, sałatnik leśny, turzyca palczasta, turzyca pigułkowata, śmiałek pogięty, jastrzębiec leśny, veronica officinalis, kosmatka owłosiona, gajowiec żółty, poziomka pospolita oraz chronione konwalia majowa i widłak jałowcowaty. Pod względem fitosocjologicznym płaty jedliny wyżynnej w ostoi Lemańskie Jodły są bardzo podobne do dolnoreglowego lasu jodłowego Galio-Abietetum.
Ostoja obejmuje najlepiej zachowane siedliska jedlin o znaczeniu europejskim na krańcach jego południowo- zachodniego zasięgu w Polsce. Ostoję wyznacza się dla ochrony siedliska wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum, które jest wykształcone w stopniu reprezentatywnym dla całego województwa śląskiego i Polski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy.
Preferowany dojazd pociągiem do Częstochowy, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Mykanów . Przez grunty gminy Mykanów przebiega jedna z najważniejszych arterii samochodowych w Polsce - droga szybkiego ruchu (w przyszłości autostrada Bałtyk-Adriatyk) DK-1 (E-75, A1), prowadząca z Cieszyna do Gdańska. Z południa na północ prowadzi też droga wojewódzka DW483 z Częstochowy, przez Wolę Kiedrzyńską, Lubojnę, Radostków, Cykarzew i Stary Broniszew do Łodzi. To połączenie drogowe bliżej naszych czasów zastąpiło staropolski gościniec z Brzeźnicy do Częstochowy.

Turystyka krajoznawcza
Tradycje historyczne osad położonych w gminie Mykanów niestety nie upamiętniły się wybitniejszymi pozostałościami z przeszłości.
Borowno

 • Kościół parafialny pw. św. Wawrzyca, zbudowany na miejscu dawniejszych świątyń w 1845 roku i przebudowany w latach 1885-1901.
 • Pałac zbudowany w 1790 roku, o cechach późnobarokowych, ale - niestety - silnie przekształcony. Początkowo własność rodziny Skarbków, przed II wojną należał do Michalskich. Obecnie dość mocno zdewastowany.

Cykarzew

 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława, w obecnej formie powstał w latach 1939-1940. W kościele cykarzewskim zachował się XVII-wieczny ołtarz, pochodzący zapewne z dawnej świątyni. Współcześnie jest to ołtarz boczny.

Jamno

 • Kapliczka murowana z pierwszej połowy XIX wieku. W jej wnętrzu figurka ludowa św. Jana Nepomucena.

Mykanów

 • Kociół parafialny p.w. św. Leonarda Opata, w obecnej formie zbudowany w 1836 roku według projektu jednego z najwybitniejszych architektów ówczesnej doby, Henryka Marconiego, w stylu neogotyckim. Z wyposażenia kościoła uwagę zwraca ornat czerwony z późnogotyckim haftem figuralnym z końcaXVwieku.
 • Figurka przydrożna św. Jana Nepomucena z roku 1808, posiadająca cechy późnobarokowe.

Wierzchowisku i Woli Kiedrzyńskiej:

 • Kapliczki murowane z początku XX wieku.

Zagrożenia:

 • Zmiany stosunków wodnych.
 • Niewłaściwa gospodarka leśna (zmiana składu gatunkowego odnowienia przez protegowanie buka, wprowadzanego w gniazdach z mechanicznie przygotowywaną glebą; ekspansja leszczyny i graba).
 • Niszczenie jodły w związku z pozyskiwaniem jej na stroisz i choinki.
 • Zanieczyszczanie obszaru przez ludzi penetrujących teren.
 • Wyrzucanie odpadów do lasu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Mykanów (częstochowski, woj. śląskie)