Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grapa

Kod obszaru:

PLH24_22

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

23,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje dobrze zachowane siedliska grądu i łęgu jarzmiankowego, które występują w rezerwacie przyrody "Grapa", we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. Lasy liściaste porastają malownicze, głęboko wcięte wąwozy z licznymi wychodniami piaskowców. Lasy mieszane stanowią 90% powierzchni obszaru, siedliska rolnicze 8%, a pozostałe 2% to inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe).
Ostoję wyznacza się dla ochrony siedliska grądu subkontynentalnego, występującego na krańcach zasięgu pionowego zespołu w Karpatach Zachodnich, dla zapewnienia ochrony zmienności syntaksonomicznej tego siedliska w regionie alpejskim i w całej Polsce.
Rezerwat przyrody "Grapa" wyróżnia się dobrze zachowanymi lasami grądowymi oraz występowaniem łęgu Astrantio-Fraxinetum na jedynym, udokumentowanym dotąd stanowisku w Beskidach Zachodnich. Omawiany obszar charakteryzuje się, mimo niekorzystnego sąsiedztwa, niewielkim stopniem synantropizacji flory. W dwóch wydzieleniach drzewostanowych naturalne drzewostany są zastąpione przez nasadzenia sosny i modrzewia europejskiego.
Wartości szaty roślinnej wzbogacają walory krajobrazowe, na które składają się strome stoki, głęboko wcięte wąwozy z ciekami wodnymi i liczne wychodnie piaskowców.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego połączenia pociągiem do Żywca z miast Polski (najwięcej połączeń z Katowic).
Żywiecczyzna leży w Beskidach w południowej Polsce. Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski na tle podziału Europy (wg Kondrackiego) region ten położony jest w makroregionie Beskidów Zachodnich, które należą do podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, leżących z kolei w prowincji Karpaty Zachodnie.
Jest znakomitą bazą wypadową w góry i leży na ważnym międzynarodowym szlaku komunikacyjnym do Słowacji i Czech, a także dalej na południe Europy. Tędy wiedzie najkrótsze połączenie kolejowe z centrum kraju do Wiednia i Bratysławy. Liczne linie autobusowe dowożą turystów w najdalsze zakątki gór. Stąd prowadzą drogi do granicznych przejść drogowych ze Słowacją w Korbielowie i Zwardoniu.

Turystyka krajoznawcza
Zabytki Żywca

 • Stary Zamek - swymi początkami sięga połowy XIV w., wzniesiony z kamienia łamanego, potynkowany.
 • Nowy Zamek - Tak zwany Nowy Zamek, czyli klasycystyczny w stylu pałac, został wybudowany przez Habsburgów na miejscu dawnych oficyn zamku Wielopolskich.
 • Park - Zamek żywiecki otoczony jest zabytkowym, 26 hektarowym parkiem, którego początki sięgają XVII wieku. Park, pierwotnie założony w stylu włoskim, wyraźnie składał się z dwóch zespołów, jeden złożony z kwater i drugi z regularnie posadzonym drzewostanem.
 • Kościół Katedralny Narodzenia NMP - zbudowano w I połowie XV wieku. W latach 1515 - 1542 został znacznie rozbudowany poprzez podwyższenie murów i prezbiterium.
 • Kościół p.w. Świętego Krzyża - Wzniesiony został w końcu XIV wieku w stylu gotyckim. Dawna nawa została usunięta w roku 1679 i zastąpiona obecną znacznie obszerniejszą.

Turystyka aktywna
Z Żywca prowadzą trzy szlaki górskie:

 • żółty przez Oczków i Kościelec (795 m n.p.m.) w pasmo Beskidu Małego;
 • inny - również żółty z Żywca przez Grojec (612 m n.p.m.) w okolice Browaru,
 • niebieski z Żywca przez Trzebinię, Tokarkę (530 m n.p.m.), Sopotnię Małą na Romankę (1366 m n.p.m.) z dalszymi możliwościami wycieczek w Beskid Żywiecki.

Ponadto przez samo miasto i jego okolice biegną dwa szlaki nizinne: "Szlak Wyzwolenia Żywca" i "Szlak Najazdu Szwedzkiego".
Duża tafla Jeziora Żywieckiego, sprzyjające wiatry, dostateczna baza żywieniowo-noclegowa przyciągają wielbicieli żeglarstwa i windsurfingu.
Poza tym na zwolenników czynnego wypoczynku czekają w Żywcu: baseny, w tym jeden kryty, hale sportowe, korty tenisowe, kręgielnia i boiska do gry w boules. Działają tu liczne kluby sportowe między innymi: łuczniczy, triathlonowy, kolarski, kajakowy, karate, jeździecki oraz windsurfingowy. Sezon narciarski zaczyna się nad Sołą w listopadzie i trwa do końca kwietnia. W mieście działają dwa wyciągi orczykowe na stokach góry Grojec.

Ważniejsze cykliczne imprezy sportowo - rekreacyjne:

 • Mistrzostwa Miasta Żywca w slalomie gigancie-organizator MOSiR,
 • Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Żywca - organizator MOSiR,
 • Mistrzostwa Miasta Żywca w tenisie stołowym- organizator MOSiR,
 • Mistrzostwa Polski w Triathlonie- organizator MOSiR,
 • Zawody Narciarskie o Puchar Pilska - organizator PTTK, * Ogólnopolski Turniej Bokserski o Ciupagę Góralską - organizator K.S. Czarni-Góral,
 • Ogólnopolski Turniej Bokserski o Kapelusz Góralski - organizator K.S. Czarni-Góral.

Żywiec posiada bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Potencjalnie: niewłaściwa gospodarka leśna.
Wyrzucanie odpadów do lasu.
Zanieczyszczanie obszaru przez ludzi penetrujących teren.
Wdeptywanie roślinności.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grapa - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/
Biuro Informacji Turystycznej w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Rynek 12 tel./fax. (33) 861 43 10, tel. (33) 861 70 38 email: it@zywiec.pl biuroinftur_zywiec.wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Żywiec (żywiecki, woj. śląskie)