Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagno Bruch koło Pyrzowic

Kod obszaru:

PLH240035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

38,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

"Bagno Bruch" znajduje się w głębi dużego kompleksu Lasów Lublinieckich, w jego południowej części, niedaleko portu lotniczego w Pyrzowicach. Większość terenu zajmują fitocenozy boru bagiennego (postać młodociana, średnio zaawansowane stadium sukcesji), które w strefie przybrzeżnej obniżenia wraz ze wznoszeniem się terenu przechodzą w wilgotny bór trzęślicowy, a dalej i wyżej - w wilgotną, dobrze wykształconą postać suboceanicznego boru świeżego. Ponad 70% zajmują lasy iglaste, a pozostałą część terenu zajmują siedliska leśne.

W miejscach najniżej położonych, występują dobrze wykształcone fitocenozy torfowiska przejściowego i wysokiego. W ich środkowej części stwierdzono typowe pło, mało stabilne trzęsawisko. W wielu miejscach woda stagnuje tu na powierzchni. W obrębie "pasów" i na ich obrzeżach występują również niewielkie zespoły turzycowisk.

Siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i przejściowych są na tym obszarze dobrze wykształcone i zachowane. Za najcenniejsze walory przyrodnicze "Bagna Bruch" należy uznać dobry stan wykształcenia siedlisk i zbiorowisk torfowiskowych boru bagiennego, masowy udział gatunków typowych dla nich, a zwłaszcza gatunków chronionych, jak rosiczka okrągłolistna (wiele tysięcy okazów) i rzadkich, np. modrzewnicy zwyczajnej i przygiełki białej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Woźniki położona jest w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych, dużych aglomeracji miejskich GOP-u i Częstochowy co tworzy atrakcyjne warunki dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych. Do ostoi można dojechać jadąc pociągiem lub autobusem do Częstochowy lub jednej z otaczających miejscowości np. Miasteczko Śląskie.

W miejscowości Śliwa powstał w latach 70-tych duży zakładowy ośrodek wypoczynkowy z zespołem rekreacyjno – sportowym, zapleczem handlowym i zespołem szeregowych domków letniskowych, które obecnie zostały sprywatyzowane.

Znajduje się tu też hotel mieszczący się w zabytkowym pałacyku w Czarnym Lesie wraz z kompleksem parkowym. Główną formą rekreacyjną jest jednak budownictwo letniskowe skoncentrowane w miejscowościach: Śliwa, Niwy, Okrąglik, Sośnica, Dyrdy, Huta Karola i Pakuły. Turystyczną bazę noclegową stanowią dwa hotele Zameczek w Czarnym Lesie oraz Hotel Orlik w Kamienicy a także Zajazd za Miastem w Piasku. Zaplecze gastronomiczne jest zróżnicowane (bary, restauracje, zajazdy i kawiarnie).

Przez teren gminy przebiegają piesze szlaki turystyczne: niebieski im. Józefa Lompy Olesno – Woźniki oraz zielony Szlak Powstańców Śląskich Dobrodzień – Woźniki. Przez gminę Woźniki przebiega także szlak rowerowy nr 26 Kluczbork – Zawiercie (Babienica, Psary, Lubsza, Woźniki), oraz szlak nr 437 Miotek – Danków biegnący przez miejscowości: Dyrdy Piasek, Psary, Babienica.

Zagrożenia:

Torfowisko jest zagrożone przez nadmierne zarastanie krzewami i drzewami, co jest wynikiem naturalnej sukcesji w kierunku boru bagiennego, w dalszym etapie do wilgotnych borów sosnowych. Temu niekorzystnemu procesowi sprzyja już istniejąca sieć rowów odwadniających - prowadzą one do zmniejszenia uwilgotnienia i degradacji siedlisk. Bardzo niekorzystnie na warunki siedliskowe wpływa wyrąb całkowity na dużych powierzchniach w przylegających do torfowiska lasach. Także szkodliwe choć niewspółmiernie mniejsze znaczenie ma rozdeptywanie powierzchni torfowiska i jego zaśmiecanie przez grzybiarzy i amatorów żurawiny.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, tel.: (32) 20-77-801, fax: (32) 20-77-884, sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, http://bip.katowice.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna: Śląska Organizacja Turystyczna, tel.: (32) 207 207 1, fax.: (32) 207 207 2, info@silesia-sot.pl, http://www.silesia-sot.pl

Jednostki administracyjne:

• Woźniki (lubliniecki, woj. śląskie)