Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Poczesna koło Częstochowy

Kod obszaru:

PLH240030

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

39,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

W miejscowości Poczesna (Poczesna Łąkowa) koło Częstochowy występuje rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud żelaza. Teren w 77% pokrywają siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część obszaru zajmują siedliska rolnicze. Szatę roślinną tworzą duże powierzchnie łąk z rzędów Arrhenatheretalia, Molinietalia, zbiorowisk szuwarowych oraz różnej wielkości słabo wykształcone zagajniki z młodym drzewostanem osikowym i brzozowym, nawiązujące warunkami siedliskowymi i składem florystycznym do lasów łęgowych i grądów.
Siedliska najwartościowszych przyrodniczo łąk trzęślicowych są wykształcone typowo i dobrze zachowane. Należy podkreślić duże bogactwo florystyczne i liczny udział wielu gatunków chronionych i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sierpik barwierski i kukułka szerokolistna. Ogólnie łąki są zdegenerowane i w znacznym stopniu niewykaszane, z tendencją do zarastania krzewami i drzewami. Do najsłabiej wykształconych należą łąki rajgrasowe. Teren ten posiada także duże walory krajobrazowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Częstochowy, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Poczesna.
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty.
Ważnym elementem usytuowania geograficznego jest droga krajowa nr 1 i magistrala kolejowa Warszawa - Katowice oraz planowana autostrada A-1. Krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola Katowic i Częstochowy mają korzystny walor w rozwoju gospodarczym. Poczesna zlokalizowana jest około 40 km od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Ze względu na położenie w strefie podmiejskiej Częstochowy Poczesna wyposażona jest w wiele urządzeń i obiektów o znaczeniu ponadlokalnym ( w tym niezbędnych dla obsługi aglomeracji miejskiej).
Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej.

Turystyka krajoznawcza
Historię ziemi pocześniańskiej dokumentują zabytki dawnej architektury:

  • kaplica z 1880 roku w Nowej Wsi
  • kaplica z 1914 roku w Poczesnej
  • kościół w Poczesnej
  • założenia dworsko-parkowe we Wrzosowej wraz z osiedlem robotniczym.
  • ruiny kopalni rud żelaza "Szczekaczka" w Brzezinach

Turystyka aktywna
Na terenie gminy występuje fragment Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd", otuliny parku w ramach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz obszar głównych zbiorników wodnych.
Położenie na Jurze, trasy rowerowe, rzeka Warta, kompleks rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B, czynią gminę atrakcyjną również pod względem turystyki aktywnej.
Liczne obszary leśne sprzyjają częstemu przebywaniu na świeżym powietrzu i możliwości grzybobrania. Bogactwo przyrody, pagórków, pól i lasów uzupełniają stare lipy we Wrzosowej i dęby w Borku. Ciekawostką gminy są liczne hałdy stanowiące pamiątkę po kopalniach rud żelaza

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla zachowania we właściwym stanie łąk trzęślicowych w Poczesnej koło Częstochowy jest zaniechanie wykaszania i wypasu przez właścicieli tych łąk. Prowadzi to do stopniowego zarastania krzewami i drzewami w ramach naturalnych procesów sukcesji w kierunku lasu. Obecnie tylko część łąk jest wykaszana.
Również potencjalna zmiana użytkowania z łąkowego na inny typ, np. pola orne lub działki budowlane z pewnością doprowadziłoby do zniszczenia tych łąk, podobnie jak przesuszenie terenu przez ewentualne wykopanie rowów odwadniających.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Poczesna (częstochowski, woj. śląskie)