Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pomlewo

Kod obszaru:

PLH220092

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

177,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja "Pomlewo" leży na Pojezierzu Kaszubskim. Zajmuje obszar położony pomiędzy osadami Pomlewo na zachodzie, Podlasie (Buszkowy) na północnym-wschodzie, Kozia Góra na południu - w powiecie gdańskim. Obszar w dwóch trzecich pokrywają lasy iglaste, a w pozostałej jednej trzeciej siedliska rolnicze.
Ostoja obejmuje:

 • tereny wysoczyznowe o rzeźbie pagórkowatej i falistej, w większości porośnięte lasami; na zachodzie z rozległymi odłogowanymi polami,
 • kilkanaście obniżeń terenu różnej wielkości, częściowo zatorfionych, częściowo zajętych przez oczka wodne, w tym zbiorniki ze strzeblą błotną; niektóre z nich znajdują się w obrębie kompleksów leśnych, niektóre wśród ugorów.

Blisko połowę powierzchni ostoi zajmują lasy porolne oraz drzewostany na żyznych siedliskach lasowych, zdominowane przez gatunki iglaste (sosnę, modrzew i świerk) oraz brzozę. Tylko lokalnie zachowały się fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum.
W obniżeniach terenu, na brzegach oczek wodnych, wykształciła się zróżnicowana roślinność, m. in.: szuwary turzycowe i trawiaste, łąki wilgotne, mszary i kwaśne młaki turzycowe, zarośla wierzbowe. Na mineralnych obrzeżach zagłębień terenu pojawiają się zarośla głogu, murawy bliźniczkowe, zbiorowiska łąkowe. Większość oczek wodnych ma charakter zbiorników eutroficznych z nymfeidami.
W skład obszaru wchodzą trzy oddalone od siebie, stosunkowo płytkie zbiorniki, dość licznie zasiedlone przez strzeblę błotną. Zbiorniki otoczone są lasami i nieużytkami. Obszar jest jedną z cenniejszych ostoi strzebli błotnej w regionie. Siedlisko tego gatunku jest głównym przedmiotem ochrony w ostoi "Pomlewo".

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Starogardu Gdańskiego, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Przywidz.

Miejsca na terenie gminy warte odwiedzenia:

Bliziny
Wieś rolnicza w południowo-wschodniej części gminy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1765 r. Wieś królewska do 1772 r. obecnie znajduje się tu dość duże gospodarstwo rolne.

Borowina
Wieś sołecka o historii sięgającej 1628 roku. Wymieniana wtedy jako dobra królewskie w starostwie skarszewskim. Położona na wysokości 210 m. n. p. m.

Jodłowno
Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Wymieniano ją w XV w. jako dobra Zakonu Krzyżackiego, ale założono ją zapewne wcześniej o czym świadczą tutejsze znaleziska: 7 grobów prasłowiańskich oraz duża liczba grobów kamiennych (wg podań są to groby pogańskich królów olbrzymów). W 1936 r. poświęcono tu kaplicę p. w. Macierzyństwa N. M. P., która obecnie jest kościołem parafialnym.
Warto zobaczyć

 • Kościół p. w. Macierzyństwa N. M. P. z 1936 r.
 • Cztery pomniki przyrody - dwa dęby szypułkowe oraz dwa buki zwyczajne
 • Obelisk ku pamięci lotnika Fanfarowa
 • Cmentarz ewangelicki - nieczynny
 • Kamienne prasłowiańskie groby w pobliskim lesie

Piekło Dolne
Mała wieś założona w XVII w. na karczowisku leśnym. Nazwa wywodzi się od istniejących tu dawniej smolarni. Tutejsi mieszkańcy zajmowali się także wytopem szkła, wypalaniem węgla i wapnia oraz wyrobem dziegciu.
Warto zobaczyć

 • Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej z ok. V w. n. e.
 • W lesie na pograniczu Piekła Dolnego i Górnego oraz Przywidza znajdują się pozostałości cmentarzyska kurhanowego. Jest ono jedno z największych na Pomorzu (ok. 1000 mogił)

Piekło Górne
Wieś w południowej części gminy, położona pośród lasów na wysokości 230 m. n. p. m. Po raz pierwszy wzmiankowane jako dobro królewskie w 1664 r. W latach zaboru pruskiego mieszkało tu 8 gospodarzy, była tu również karczma. W okresie międzywojennym okoliczne, wysokie pagórki wykorzystane zostały jako lotnisko polowe.
Warto zobaczyć

 • Budynek przedwojennej Szkoły Szybowcowej
 • Nieczynny cmentarz ewangelicki

Przywidz
Wieś gminna położona nad Jeziorem Przywidzkim. Historia miejscowości sięga wczesnego średniowiecza, o czym świadczy gród słowiański nad jeziorem. W roku 1294 książę pomorski Mestwin II podarował tutejsze dobra klasztorowi cystersów z Eldeny. Po ok. 50 latach osada została sprzedana Krzyżakom i nazwano ją Mariensee. Przywidz w późniejszych latach był w posiadaniu wielu właścicieli. Za panowania Augusta III we wsi organizowano cztery jarmarki rocznie.
W latach międzywojennych Przywidz stał się miejscowością letniskową, głównie dla mieszkańców Gdańska. Nazywano go "Powietrznym Kurortem" lub "Małym Sopotem". Nad jeziorem wybudowano schronisko dla młodzieży i harcerzy oraz "Dom Ludowy" z czterema salami. We wsi była stacja pocztowa, kościół ewangelicki i drugi - katolicki, młyn wodny, gorzelnia, krochmalnia i cegielnia. Ponadto funkcjonowała karczma i kawiarnia.
Warto zobaczyć

 • Jezioro Przywidzkie o pow. 136 ha, dł. 4,6 km, II klasa czystości, tu znajduje się jedyne kąpielisko w gminie, a przy północnym brzegu rosną dwie zrośnięte lipy drobnolistne - pomnik przyrody
 • Rezerwat "Wyspa na Jeziorze Przywidzkim" - chroni ok. 200 - letni las bukowo-dębowy
 • Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Kolbudy wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Przywidzkiego
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko z dobrze zachowanym wałem ochronnym nad Jeziorem Przywidzkim
 • Kościół p. w. Franciszka Ksawerego z 1903 r. - obecnie kaplica cmentarna. Wewnątrz piękne organy
 • Neogotycki kościół p. w. Matki Boskiej Różańcowej wybudowany w latach 1909-1910 dla ewangelików. Po wojnie oddany do dyspozycji parafii katolickiej. W 1998 kościół podpalono. Zniszczeniu uległy zabytkowe organy oraz niemal cały unikatowy drewniany mechanizm zegarowy
 • Drewniany budynek przedwojennego schroniska młodzieżowego usytuowany nad jeziorem,
 • XIX-wieczny dom dworski - obecnie gospodarstwo agroturystyczne "Zielona Brama"
 • Plenery Malarskie w Ośrodku Wypoczynkowym "Camping nr 20" - odbywają się od ponad 10 lat na przełomie sierpnia i września goszczą artystów z kraju i zagranicy, przez 10 dni odbywają się warsztaty, kluby dyskusyjne, spotkania otwarte, kończą się wernisażem i wystawą

Trzepowo
Wieś sołecka w południowej części gminy przy drodze z Gdańska do Kościerzyny. Wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1294 roku jako majątek ziemski podarowany przez księcia Mestwina II klasztorowi cystersów z Eldeny. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) wieś została zniszczona. W okresie międzywojennym Trzepowo leżało przy granicy Wolnego Miasta Gdańska. Funkcjonował tu posterunek graniczny. Z wsią związana jest postać przywódcy Związku Polaków - Józefa Uhlenberga, który podjął w latach 1933/1934 nieudaną próbę stworzenia polskiej szkoły. Obecnie we wsi funkcjonuje sklep spożywczy i szkoła.
Warto zobaczyć

 • Dom dworski należący obecnie do agencji rynku rolnego - przebudowany
 • Pozostałości osady wczesnośredniowiecznej pochodzącej z XIII w., znajdującą się w dolinie Wietcisy
 • Nieczynny cmentarz ewangelicki
 • Pracownia rzeźbiarska p. Zenona Kosatera - rzeźby kaszubskie
 • Jezioro Łąkie znajdujące się w pobliżu wsi, jezioro rynnowe 3,6 ha, II klasa czystości wód

Gastronomia:
Karczma Przywidzka, Przywidz, tel.: (0-58) 682-51-17
Pub Bukowy, Przywidz, tel.: 507 118 130
Tim-Catering, Przywidz, tel.: (0-58) 682-52-64 , www.tim-catering.pl
Pizzeria U Justyny, Przywidz, tel.: 721-013-462

Noclegi:

Camping Nr 20 I Zacisze - www.camping.vti.pl
Omega – www.omega.przywidz.com
Kozi Gród - www.kozigrod.pl / www.parkekstremalny.pl
Zielona Brama, www.zielonabrama.com.pl
Agrotur, www.agro.of.pl
Słoneczna Chata - Stajnia, www.slonecznachata.webpark.pl
Klonowa Górka - www.agroturystyka.pl/gdansk/przylesie

Zagrożenia:

Największe zagrożenie dla strzebli błotnej stanowią wędkarskie połowy ryb, w szczególności w największym ze zbiorników, położonym w części północno-wschodniej planowanej ostoi. Zaobserwowano tu presję wędkarską skierowaną głównie na karasie.
Potencjalnymi zagrożeniami są: możliwa zabudowa rekreacyjna bezpośredniego otoczenia zbiorników, ich przekształcanie oraz zarybianie niepożądanymi gatunkami ryb, a także zmiany poziomu wód, w wyniku wycinki drzewostanów w otoczeniu.
Główne drogi gruntowe są stale użytkowane przez samochody terenowe, motocykle terenowe i quady. Ponieważ rejon Koziej Góry jest stałym miejscem uprawiania sportu motorowego należy przewidywać wzrost intensywności zniszczeń roślinności i podłoża - w wyniku poruszania się pojazdów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przywidzki - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Punkt IT: 682-51-71, Przywidz, ul. Gdańska 7, Gminne Centrum Informacji, e-mail: gci@przywidz.pl
 • Punkt IT: 682-51-93, Przywidz, ul. Gdańska 15, w Gminnej Bibliotece Publicznej, całoroczny

Jednostki administracyjne:

• Przywidz (gdański, woj. pomorskie)