Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lubieszynek

Kod obszaru:

PLH220074

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

671,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne i użytki zielone, z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Kościerzyny, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Nowa Karczma.

Turystyka krajoznawcza

Swoistą perłą w gminie jest XVII wieczny dworek w Będominie należący niegdyś do twórcy hymnu polskiego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam jedyne w Polsce Muzeum Hymnu Narodowego.

Warte obejrzenia są kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowym Barkoczynie oraz kościół p.w. św. Michała Archanioła w Rekownicy.

Turystyka aktywna

Ścieżka rowerowa "Skok w NATURĘ" - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy mieszkańców, turystów o obszarach chronionych występujących na terenie gminy, walorach turystycznych. Teren przez który przebiega ścieżka to w dużym stopniu teren objęty ochroną. Do obszarów tych zaliczamy: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy, który obejmuje obszar Natura 2000 PLH220009.

Gmina Liniewo

Istnieje duża ilość jezior polodowcowych skupiających się głównie w południowej części gminy, tworząc dogodne warunki turystyczno - rekreacyjne, gdyż otoczone są drzewostanem mieszanym, liściasto - iglastym. Większe skupiska leśne znajdują się w południowej części gminy przy granicy z gminą Stara Kiszewa oraz we wschodniej części, graniczącą z gminą Skarszewy. Teren pocięty jest małymi rzekami, a dominującą rzeką jest "Wietcisa", która wpada za Skarszewami do Wierzycy.

Zagrożenia:

Ewentualne zanikanie zbiorników ze strzeblą, ich zasypywanie, zanieczyszczanie lub zarybianie gatunkami drapieżnymi.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
  • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl

Jednostki administracyjne:

• Liniewo (kościerski, woj. pomorskie)
• Nowa Karczma (kościerski, woj. pomorskie)