Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Karwickie Źródliska

Kod obszaru:

PLH220071

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

371,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Teren w 60 % zajmują siedliska rolnicze, pozostałą część zajmują lasy liściaste, mieszane oraz iglaste. Obszar jest dobrze zachowanym kompleksem źródliskowy, zajęty przez zbiorowisko łęgowe i otoczony przez buczynę, z bogatym zestawem rzadkich i chronionych gatunków roślin. Obecność wielu innych źródlisk, dających początek drobnym ciekom, oraz zatorfionych zagłębień
Obszar ze źródliskami dającymi m.in. początek rzece Unieszynce. Obszar stanowi częściowo leśny teren, z obecnością siedlisk przyrodniczych oraz licznymi źródłami, zasilającymi strumienie płynące kilkoma rynnami. Najcenniejszym obiektem jest cyrk źródliskowy wraz z otoczeniem, powstały w wyniku erozji wstecznej, z intensywnym wypływem wód podziemnych spod stromych zboczy. Kopułę źródliskową zajmuje dawne torfowisko, obecnie porozcinane przez strumienie i pokryte przez płat zbiorowiska w typie łęgu jesionowo-olszowego. Zbocza zajmują fitocenozy zespołów leśnych: kwaśnej buczyny niżowej, żyznej buczyny niżowej oraz grądu subatlantyckiego. W dolinach z ciekami obecne są płaty łęgów; część terenów leśnych zajmuje rozległy płat kwaśnej dąbrowy. Teren jest bogaty w szereg gatunków roślin i niektórych zwierząt rzadkich i chronionych oraz wykazuje wysokie walory krajobrazowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Lęborka, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Cewice.
Gmina Cewice położona jest w województwie pomorskim, w południowej części powiatu lęborskiego. Miejscowość Cewice usytuowana jest w centralnej części Gminy. Znajduje się w odległości 15 km od Lęborka oraz 100 km od Gdańska i 55 km od Słupska. Gmina w większej części położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, natomiast jej południowe i zachodnie krańce znajdują się w granicach Wysoczyzny Polanowskiej.

Turystyka krajoznawcza:
Atrakcje turystyczne na terenie gminy:

 • Dwór i park w Cewicach - dwór ma charakter neoklasycystyczny.W pobliżu dworu znajduje się średniej wielkości park przydworski, powstały przypuszczalnie w pierwszej połowie XVIII wieku.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej XII - VII w p.n.e. Siemirowice
 • Kościół w Bukowinie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół pod wezwaniem Michała Archanioła w Łebuni
 • Pałac i park w Łebuni
 • Dąb szypułkowy "Świętopełk"

Turystyka aktywna
Trasy turystyczne

 • Cewice - Łebunia - Bukowina - Siemirowice - Oskowo – Cewice (26 km): To trasa, chociaż długa, bo licząca około 26 kilometrów, to jednak niezbyt wymagająca. Rodzaj dróg urozmaicony, poprzez ścieżki i dukty leśne, drogi polne, po szosę asfaltową. Czas jazdy około 2 godzin.
 • Lębork - Osowo Skrzyż.- Maszewo - Krępkowice - Dziechlino - Leśnice – Lębork (26 km): Jest to malownicza trasa, biegnąca po części asfaltem, a po części drogą polną. Liczy około 26 kilometrów. Przeznaczona na turystykę rowerową, jej przejechanie winno zabrać około 2 godzin.
 • Lębork - Osowo - Łebunia - Okalice - Popowo – Lębork (28 km): jest to bardzo ciekawa trasa, biegnąca wzdłuż doliny rzeki Okalicy. Przeznaczona dla turystyki rowerowej - średnio trudna, z uwagi na miejscami dość duże różnice terenu. Jej długość to około 28 kilometrów. Czas jazdy - około 3 godzin.
 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Dąb Świętopełk" - ścieżka, oprócz walorów turystycznych, pełni również funkcję dydaktyczną. Służy edukacji ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. To doskonałe miejsce do organizowania lekcji przyrody w terenie.

Noclegi:
Gospodarstwo Agroturystyczne, Bukowina 18, 84-312 Cewice, tel.: (059) 8611 249

Zagrożenia:

Ewentualne zmiany warunków wodnych źródlisk, przesuszenie i rozfragmentowanie kopuły źródliskowej w wyniku erozji, wywołanej przyspieszonym odpływem wody, potencjalna zmiana sposobu użytkowania lub warunków wodnych na terenach przylegających.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Karwickie Źródliska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Cewice (lęborski, woj. pomorskie)