Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Biała

Kod obszaru:

PLH220016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

418,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Zdecydowaną większość terenu zajmują lasy liściaste, następnie występują lasy mieszane, a na pozostałej części obszaru występują siedliska rolnicze.

Obszar jest fragmentem lasu, obejmujący kompleks buczyn - kwaśnej i żyznej oraz kwaśnej dąbrowy, z pasami grądu subatlantyckiego i niewielkimi pasami boru bagiennego wokół oczek torfowiskowych oraz łęgu w kilku dolinkach. W małej dolinie erozyjnej, schodzącej od strony szosy z Sopieszyna do Wejherowa, występuje bogata populacja mchu - bezlistu okrywowego, rosnącego tu głównie na murszejącym drewnie. Zbocza doliny zajmują płaty kwaśnej buczyny niżowej, zaś pas na jej dnie - fitocenozy subatlantyckiego grądu.

Obecność bogatej populacji gatunku bezlistu okrywowego na stanowisku, które wydaje się posiadać warunki gwarantujące dalsze trwanie mchu w tym rejonie. Obecność dobrze zachowanych płatów siedlisk leśnych oraz kilku zagłębień terenu z torfowiskiem: przejściowym, a nawet wysokim.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do miasta Wejherowa istnieje dogodny dojazd pociągiem PKP.

Wejherowo otoczone jest malowniczymi morenowymi wzgórzami porośnięte bukowo - mieszanymi lasami, czystymi jeziorami i blisko otwartego morza. Miasto oddalone jest 25 km od Gdyni i znajdującej się tam bazy promowej, 30 km od miejscowości wypoczynkowych leżących w pasie nadmorskim (Jastrzębia Góra, Karwia) i 40 km od lotniska w Gdańsku, stanowi doskonałą bazę wypadową do największych centrów wypoczynkowo-rozrywkowych Trójmiasta a stamtąd do państw nadbałtyckich. Przez miasto biegnie międzynarodowa trasa E-28 (droga krajowa nr 6) Gdańsk - Szczecin - Berlin oraz północna linia kolejowa Polski. Z Trójmiastem Wejherowo połączone jest poprzez Szybką Kolej Miejską (SKM) a z Gdańskiem i Sopotem dodatkowo obwodnicą trójmiejską. Takie otoczenie oraz charakter miasta, zapewnia różnorodna i bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.

Turystyka krajoznawcza

Zabytki Wejherowa:

 • Ratusz Miejski
 • Dzwon zegarowy fundacji Jakuba Wejhera
 • Kalwaria Wejherowska - kompleks 26 kapliczek rozlokowanych na morenowych wzgórzach, zbudowanych w XVII w., była czwartą z kolei kalwarią powstałą w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej - po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem był wojewoda malborski Jakub Wejher.
 • Pałac Przebendowskich i Keyserlingków - siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej
 • Kolegiata pw. św. Trójcy.
 • Konwikt Collegium Leoninum
 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki
 • Kościół Klasztorny Braci Mniejszych Franciszkanów pw. św. Anny

Turystyka aktywna

Trasy spacerowe po Wejherowie:

 • Trasa 1: Plac Wejhera - ul. Klasztorna - Park Miejski - ul. Marynarki Wojennej -cztery Kaplice Kalwarii - ul. Wybickiego - ul. św. Jacka - Plac Wejhera [czas wycieczki 45 - 60 min]
 • Trasa 2: Uzupełnienie trasy 1 na odcinku Kalwaria do ul. Strzeleckiej - 3-go Maja - ul. Sobieskiego - Plac J. Wejhera [czas wycieczki - 1 godz.]

Szlaki piesze:

 • Szlak Wejherowski (czerwony, 50,9 km): z Sopotu Kamiennego Potoku przez Gdynię, Chwarzno, Gacynę, Piekiełko - Bieszkowice, Wygodę, Borowo, Wyspowo, Młynki do Wejherowa
 • Szlak Puszczy Darżlubskiej – (zielony, 38,3 km): Wejherowo - leśniczówka Miga - Lasy Piaśnickie - Piaśnica Wielka - Sobieńczyce - Żarnowiec - Krokowa
 • Szlak Zagórskiej Strugi – (czarny, 56 km) z Gdyni Wzgórza św. Maksymiliana przez Piekiełko, Rumię do Wejherowa.
 • Krawędzią Kępy Puckiej – (niebieski, 33,2 km): szlak liczący, prowadzi krawędzią Kępy Puckiej przez Rzucewo, Osłonino i dalej Mrzezino, Rekowo, w Lasy Wejherowskie

Szlaki rowerowe:

 • Rumia - Reda - Wejherowo
 • Wielka Droga Kalwaryjska

Zagrożenia:

 • Gospodarka leśna: w trakcie normalnych zabiegów, typowych dla lasów gospodarczych, może dojść do zniszczenia podłoża (murszejącego drewna), na którym najchętniej rośnie chroniony gatunek mchu - bezlist okrywowy.
 • Potencjalnym zagrożeniem jest pobliska ruchliwa szosa, z której spływy związków ropopochodnych lub środków służących do zwalczania śliskości zimowej - mogłyby spowodować zmiany siedliska.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Trójmiejski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, tel.: (58) 683 68 00, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax. 58 323 32 04, 58 323 32 03, prot@prot.gda.pl, www.prot.gda.pl
 • Informacja Turystyczna - Ratusz Miejski, plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 70 58, e-mail: promocja@wejherowo.pl
 • Biuro Informacji Pielgrzymkowo-Turystycznej, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, ul. Reformatów 19, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 17 55, e-mail: ofm.wejherowo@post.pl

Jednostki administracyjne:

• Wejherowo (wejherowski, woj. pomorskie)