Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bezlist koło Gniewowa

Kod obszaru:

PLH22_09

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19,7 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Niewielki fragment lasu, dochodzący do leśnej drogi, biegnącej od wsi Gniewowo. Przy drodze tej, na resztach murszejących pni, skupia się występowanie głównego obiektu ochrony – mchu bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis. Ostoja obejmuje jeden oddział leśny, zajęty w większości przez fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej oraz pas żyznej buczyny niżowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd drogą krajową numer 6/E28. Możliwy także dojazd pociągiem z Gdyni lub komunikacja autobusową. Baza noclegowa i gastronomiczna jest w tym rejonie rozbudowana i zróżnicowana.

Znajdują się tu dwie trasy spacerowe, cztery szlaki piesze (szlak Wejherowski – czerwony, Szlak Puszczy Darżlubskiej – zielony, szlak Zagórskiej Strugi – czarny, Krawędzią Kępy Puckiej niebieski) oraz dwie trasy rowerowe (Wielka Droga Kalwaryjska, Rumia – Reda – Wejherowo). Warto także zobaczyć:

  • Pałac Keyserlingków i Przebendowskich (obecnie siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, wpisanego do Państwowego Rejestru Muzeów)
  • szachulcowy szpitalik-przytułek z XVII w.
  • eklektyczne kamienice z przełomu XIX/XX w
  • poewangelicki, neogotycki kościół św. Stanisława Kostki z 1908 r., z pięcioma wieżami
  • konwikt św. Leona z 1872 r. zbudowany przez mieszkańców miasta dla reformatów pozbawionych dawnego klasztoru przez władze pruskie
  • barokowy Kościół i klasztor Franciszkanów w Wejherowie z 1650 r. ufundowany dla franciszkanów przez Jakuba Wejher.

Zagrożenia:

Gospodarka leśna: w trakcie normalnych zabiegów, typowych dla lasów gospodarczych, może dojść do zniszczenia podłoża (murszejącego drewna), na którym rośnie chroniony gatunek mchu – bezlist okrywowy. Występowanie jego okazów koncentruje się wzdłuż leśnej drogi; jej poszerzanie i przekształcanie poboczy może zagrozić istnieniu stanowiska.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Trójmiejski - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, tel.: (59) 683-68-00, fax.: (58) 68-36-803, wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://www.gdansk.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax 58 323 32 04, 58 323 32 03, prot@prot.gda.pl, www.prot.gda.pl
  • Informacja Turystyczna - Ratusz Miejski, plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 70 58, e-mail: promocja@wejherowo.pl

Jednostki administracyjne:

• Wejherowo (wejherowski, woj. pomorskie)