Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Masłowiczki

Kod obszaru:

PLH220062

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1680 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment morenowego krajobrazu Pojezierza Bytowskiego - tworzy go mozaika leśnych zbiorowisk zastępczych, buczyn , grądów, brzezin bagiennych, borów bagiennych , torfowisk przejściowych i jezior eu- lub dystroficznych; teren słabo zasiedlony, miejscami trudno dostępny. Lasy mieszane zdecydowanie dominują na tym obszarze (67%), następnie jedną piątą zajmują siedliska rolnicze, natomiast pozostałą część obszaru lasy liściaste oraz wody śródlądowe.
Warto zauważyć, że Jeziora Naleton, znajdujące się we wschodniej części obszaru, były dawniej uznawane za źródła Wieprzy.
Półenklawę wcinającą się we wschodnią część obszaru tworzy wieś Masłowiczki, mająca charakter rozległych terenów polno-łąkowych z bardzo rozproszoną zabudową - jest to jedna z najbardziej rozległych wsi ziemi bytowskiej. Powstała w połowie XVIII wieku w okresie tzw. kolonizacji fryderycjańskiej na terenie dawnej puszczy. Z Masłowiczek nad jezioro Krumer poprowadzono przez obszar ścieżkę turystyczno-przyrodniczą "Zbójecki Szlak".
Obszar obejmuje fragment bytowskiego skupienia torfowisk kotłowych" - krajobraz morenowy z bardzo licznymi zagłębieniami wytopiskowymi wypełnionymi torfowiskami lub brzezinami bagiennymi. Unikatowa mozaika brzezin bagiennych i lasów (głównie buczyn) na gruncie mineralnym.
Ostoja wchodzi w skład większego obszaru, który pod nazwą "Pojezierze Bytowskie" został zaproponowany (Kucharski i in. 2008) na Czerwoną Listę Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce i potencjalnie do ujęcia w Spisie Obszarów Wodno-Błotnych Ramsar.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd autobusem PKS z Koszalina do wsi Kramarzyny.
O dużej atrakcyjności turystycznej gminy Tuchomia stanowi urozmaicona rzeźba terenu, jeziora i lasy.
Warto zobaczyć też kamienne kręgi i wieżę widokową w Piasznie, cmentarze ewangelickie w Tuchomiu, Piasznie, Ciemnie, Masłowiczkach i Kramarzynach oraz kościół i dworek w Tuchomiu.
Atrakcje przyrodnicze gminy to pomnik przyrody - brzozę brodawkową w Modrzejewie i głazy narzutowe w Masłowiczkach.

Turystyka aktywna:

  • Szlak pieszo - rowerowy Tuchomie - Góra Siemierzycka
  • Szlak wodny- Spływy kajakowe. Jezioro Kamieniczno - Kamienica - Słupia
  • Szlak pieszy - "Ścieżka Różańcowa Błogosławionej Urszuli Leduchowskiej" w parafii Kramarzyny.
  • Trasa wędrówek kolarskich - "Na Kolejowym Szlaku" Miastko - Bytów - Łeba.
  • Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza- Zbójecki Szlak

Baza noclegowa i gastronomia:
Pokojami gościnnymi dysponują gospodarstwa agroturystyczne w Tuchomku, Trzebiatkowej, Ciemnie i Piasznie - w tym ostatnim znajduje się wieża widokowa, kamienne kręgi, kurhany oraz wioska neolityczna. Miejsca noclegowe czekają też na turystów w Tuchomiu, w tutejszym pensjonacie, Centrum Międzynarodowych Spotkań oraz hotelu. Ponadto we wsi znajdują się restauracje, pizzeria i kręgielnia.

Zagrożenia:

Urbanizacja i nowa zabudowa, w szczególności letniskowa (liczne są np. oferty sprzedaży działek w okolicy jeziora Naleton).
Funkcjonowanie kopalni torfu w Witanowie, w pobliżu granic obszaru.
Odwadnianie brzezin bagiennych i torfowisk (wciąż funkcjonujące rowy odwadniające).
Jednoczesne odnawianie buczyn na dużych powierzchniach - deficyt fazy starodrzewia i starych drzew w lasach.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Miastko (bytowski, woj. pomorskie)
• Tuchomie (bytowski, woj. pomorskie)
• Kołczygłowy (bytowski, woj. pomorskie)