Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Wolność

Kod obszaru:

PLH220060

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

335,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar praktycznie w całości zajmują lasy liściaste, 4% obszaru to lasy iglaste.
Jest to wzniesienie morenowe o bardzo urozmaiconej rzeźbie - deniwelacje do 80 m na odcinku 1 km. Położone wśród sandrowych równin Borów Tucholskich, stanowiące kilkusethektarową wyspę buczyn wśród generalnie borowego krajobrazu. Takie lasy stanowią unikat w regionie. Wśród buczyn w zagłębieniach terenu rozproszone są bory i brzeziny bagienne oraz niewielkie torfowiska, tworząc razem interesujący kompleks siedlisk. Niewielkim, lecz cennym elementem jest także fragment łęgu źródliskowego we wschodniej części obszaru.
Kompleks lasów liściastych porastający morenowe zniesienia o urozmaiconej rzeźbie jest unikatem wśród Borów Tucholskich. Dobrze wykształcona mozaika niewielkich bagienek (torfowiska przejściowe lub brzeziny bagienne) uwarunkowanych rzeźbą terenu - wypełniających zagłębienia wśród buczyn. Cenny obiekt przyrodniczy, dawniej proponowany nawet do ochrony rezerwatowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Chojnic, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Chojnic.

Atrakcje turystyczne gminy Chojnice:

 • Wolność (teren leśnictwa Wolność) - Punkt widokowy pod nazwą "Wzgórze Wolność"
 • Kokoszka - Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza oraz izba edukacyjna
 • Klosnowo - Zabytkowa wyłuszczarnia nasion oraz leśna ścieżka dydaktyczna, nowo powstała izba historyczna, obrazująca podstawy gospodarowania w lasach,.
 • Funka, Harcerski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i ścieżki dydaktyczne
 • Jarcewo, Dwór szlachecki z przełomu XIX i XX wieku, w okolicy wsi skupisko starych pomnikowych dębów,
 • Krojanty, pięknie odrestaurowany dwór z przełomu XVIII i XIX wieku (obecnie prywatna klinika), obelisk upamiętniający słynną szarżę XVIII pułku ułanów pomorskich z września 1939 w pobliżu wsi przy szosie tzw. "Berlince"
 • Silno, podcieniowa chata kryta strzechą z XIX wieku
 • Ostrowite, kościół gotycki św. Jakuba z początku XV wieku z barokowym wnętrzem z XIX w.
 • Nieżychowice –Zamarte, Święto Ziemniaka
 • Nowa Cerkiew, w szkole podstawowej od lat działa izba historyczna poświęcona szarży pod Krojantami.
 • Ogorzeliny, kościół gotycki z przełomu XIV i XV wieku i wystrojem z przełomu XVIII i XIX w.
 • Rezerwaty i pomniki przyrody Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Turystyka aktywna:

Szlaki piesze:

 • "Szlak Kaszubski" im. Juliana Rydzkowskiego – (55 km, czerwony): Chojnice - Chojniczki - Bachorze - Stara Piła - Męcikał - Giełdon - Wiele
 • "Szlak Strugi Siedmiu Jezior" – (48 km): Chojnice - Jarcewo - Klosnowo - Dębowa Góra - Małe Swornegacie - Chojniczki – Charzykowy

Szlaki rowerowe:

 • niebieski (166 km): Bydgoszcz - Tuchola - Woziwoda - Rytel - Mylof - Klosnowo - Drzewicz - Swornegacie - Bachorze - Chojnice

Na terenie gminy jest możliwość także uprawiania jeździectwa, łowiectwa, wędkarstwa

Gastronomia i noclegi:
Istnieje znaczna liczba obiektów noclegowych oraz gastronomicznych.

Zagrożenia:

Zbyt jednoczesne odnowienie buczyn, usuwanie starych drzew.
Potencjalne zagrożenie zmiany warunków wodnych (spadek poziomu wód gruntowych).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Chojnice (chojnicki, woj. pomorskie)
• Człuchów (człuchowski, woj. pomorskie)