Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Piekielna Dolina koło Polanicy

Kod obszaru:

PLH020010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

142,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w Kotlinie Kłodzkiej na wysokości 395 - 500m npm. Przełomowa dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej wcinająca się pomiędzy Piekielną Górę na północy (Góry Stołowe) i na południu masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie). Rzeka płynie krętym, kamienistym korytem, a strome stoki doliny sięgają tu ponad 200 m. Na stromych stokach w pobliżu Polanicy rośnie m.in. cenny fragment lasu klonowo-lipowego, naskalne lasy sosnowe, z bardzo nisko występującą populacją brzozy omszonej (odmiana karpacka). Lasy iglaste zajmują 97% powierzchni obszaru. W rzece występuje duża populacja głowacza białopłetwego, a w nadrzecznych turzycowiskach - cenny gatunek mszaka sierpowiec błyszczący.
W obszarze stwierdzono występowanie 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 3 gatunków z Załącznika II.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony koło Polanicy Zdroju. W Polanicy Zdroju stacja PKP do której dogodny dojazd z Kłodzka. Przez obszar przechodzi rzadko używana droga z Polanicy do Szczytnej oraz malownicza linia kolejowa z wieloma mostami. W Polanicy Zdroju liczne możliwości noclegu. Na obszarze możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją turystyczną są też sąsiednie obszary NATURA 2000: Góry Stołowe oraz Torfowisko pod Zieleńcem.

Zagrożenia:

Ponowne uruchomienie znajdującego się w dolinie kamieniołomu piaskowca, inwazja obcych gatunków synantropijnych (szczególnie rdesty i niecierpki).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-GRID W-wa.

Jednostki administracyjne:

• Polanica-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Szczytna (kłodzki, woj. dolnośląskie)