Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki w okolicach Chrząstowic

Kod obszaru:

PLH160010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

795 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje duży kompleks łąkowy, ok. 220 ha. Łąki rozciągają się po obu stronach drogi krajowej nr 46 Opole-Częstochowa.
Łąki są miejscami koszone, miejscami teren pokrywają odłogowane użytki zielone. Na całym obszarze miejscami występują kępy zadrzewień złożone z wierzb i olch lub pojedyncze okazy tych drzew, pojawiają się także brzozy. Znaczne obszary reprezentują dobrze zachowane zbiorowiska łąk wilgotnych z rzędu Molinietalia caeruleae. Występują takie gatunki jak: wiązówkę błotną, trzęślicę modrą, ostrożenia warzywnego. W miejscach bardziej podsuszonych, przy drodze w znacznych ilościach występują osty. Miejscami licznie pojawia się krwiściąg lekarski.
Na obrzeżach kompleksu i w otoczeniu stacji benzynowej przeważają zbiorowiska ruderalne. W okresie letnim fragmenty nie koszone są trudno dostępne ze względu na zagęszczenie i wysokość roślin.
Rzeka Chrząstawa jest niewielkim ciekiem, miejscami mocno zarośniętym, płynącym w zachodniej części omawianego obszaru. Nawadnia ona obszar, przez który przepływa utrzymując znaczną jego część w dobrej kondycji siedliskowej. Gleby to głównie mady, lokalnie namuły.
Na większości obszaru wody gruntowe występują na głębokości 0,5-1 m.
W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są przez liczne gatunki owadów: chronione trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki i inne), modraszki (kilka gatunków), pazie królowej, połówce szachownica oraz przedstawicieli innych grup owadów. Przepływająca w pobliżu Chrząstawa stanowi system wzbogacający cały obszar o gatunki związane ze środowiskiem wodnym, nie tylko z rzędu owadów. Pojawiają się tutaj również żaba jeziorowa oraz, żaba trawna. W kępach wierzb odnaleźć można rzekotki.
Obszar ważny dla ochrony motyli, związanych z siedliskiem łąk trzęślicowych i wilgotnych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gmina Chrząstowice położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, pomiędzy dwoma ważnymi szlakami komunikacji drogowej: w kierunku Częstochowy (Warszawy) - droga nr 46 oraz w kierunku Katowic - droga A-4. Preferowany dojazd to dotarcie PKP/PKS do Opola, a stamtąd autobusem PKS bądź transportem własnym do miejscowości Chrzastowice.
Atrakcje turystyczne gminy Chrzastowice zwiazane sa głównie z walorami krajobrazowymi północnej i wschodniej czesci województwa opolskiego, to jest rozległych kompleksów lesnych, objetych ochrona w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie".Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków z zespołem pałacowym oraz parkami podworskimi na czele.
Gastronomia i hotele:

  • Gościniec "Stara Kuźnia" www.starakuznia.pl
  • Zajazd Góralski " tel. 0-77 / 4219 966
  • "Gospoda" przy kortach tel. 0-77 / 4270840
  • "SNACK - BAR "tel. 0-77 / 4219 018
  • Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy w Suchym Borze - www.suchybor.pl
  • Ośrodek Szkoleniowy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu tel. 0-77/ 4219 629
  • Bar "IMBISS" tel. 0-77/ 4219 033
  • Bar "CENTRUM" tel. 0-77/ 4219 064

Turystyka rowerowa:
W wyniku porozumienia gmin Chrząstowice, Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Ozimek, Turawa i Zawadzkie powstał system ścieżek rowerowych w dolinie rzeki Mała Panew. Wytyczono trasy o łącznej długości około 370 km, stanowiące jednoczenie element większej całości, pod nazwą "Rowerem po Śląsku" - projektu, mającego aspiracje stworzenia oferty turystycznej dla mieszkańców województw śląskiego, opolskiego i dolnoląskiego. Układ szlaków rowerowych w dolinie Małej Panwi stanowią głównie trasy dalekobieżne nr 18 (czerwona) i 19 (zielona). Trasa nr 18 prowadzi z Tarnowskich Gór przez Toszek, Jemielnicę, Staniszcze Wielkie, Ozimek, Turawę, Chrząstowice do Opola.
Z kolei trasa nr 19 ma prowadzić docelowo z Tarnowskich Gór przez Twaróg, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawę, Murów, Pokój, Lubszę do Jelcza. Oprócz tras dalekobieżnych gminy Porozumienia przygotowano dziesięć tras o charakterze lokalnym, pokazujących miejscowe walory przyrodniczo-krajoznawcze.

Turystyka krajoznawcza:
Wytyczono "Kapliczkowy szlak Gminy Chrząstowice", ze strony internetowej gminy można pobrać folder, który jest zbiorem informacji na temat kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie gminy.
W rejestrze zabytków województwa opolskiego ujęte są dwa obiekty zabytkowe położone na terenie gminy: pałac (obecnie Orodek Resocjalizacji MONAR) w Zbicku pochodzący z 1930 roku oraz park pałacowy.

Zagrożenia:

Łąki w Chrząstowicach, szczególnie ich fragmenty w pobliżu drogi krajowej są atrakcyjnym miejscem zagospodarowania. W związku z tym podstawowym zagrożeniem, poza ich zabudową, jest zmiana stosunków wodnych mogąca mieć miejsce przy zmianach przeznaczenia gruntów. Również wkraczanie w koryto i brzegi Chrząstawy nie powinno mieć miejsca.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
  • Miejska Informacja Turystyczna w Opolu ul. Krakowska 15, 45-015 Opole Tel. (77) 45-11-987, Fax (77) 45-11-861 e-mail: mit@um.opole.pl

Jednostki administracyjne:

• Chrząstowice (opolski (opolskie), woj. opolskie)