Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pleszczotka

Kod obszaru:

PLH120092

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment starego terenu pogórniczego w okolicach Olkusza, z naturalną murawą. Sąsiaduje on z odkrywką "Bolesław" czynną od XVI wieku. Na skalę przemysłową działała ona od XIX wieku do końca lat 80. XX wieku. Na terenie tym obecne są odpady skalne z nadkładu i skał budujących złoże rud Zn-Pb. Głównie pochodzą one z odkrywki "Bolesław". Wykształcona na nich gleba jest płytka i szkieletowa. Jej odczyn jest zasadowy (pH>7). Stężenia metali ciężkich są w niej wysokie (Zn 5%, Pb 0.4%, Cd 0.03%) i znacznie zróżnicowane w małej skali przestrzennej. Jest to związane z heterogenicznością materiału górniczego, z którego wykształciły się gleby. Na hałdzie panują ekstremalne warunki siedliskowe - silne nasłonecznienie, niska wilgotność podłoża, niska zawartość składników odżywczych. Teren ten, nie był nigdy rekultywowany, roślinność od ok. 100 lat wkraczała na niego powoli na drodze spontanicznej kolonizacji. Do lat 80.XX wieku był porośnięty różnej gęstości murawą. Krzewy (jałowiec pospolity) i drzewa (sosna zwyczajna) były wśród murawy tylko nieliczne. Rozwój siewek i wzrost drzew był bardzo ograniczony, wcześniej (do lat 50. XX w) z powodu wypasu bydła (głównie kozy), a później (do lat 80. XX w.) na skutek bardzo wysokich emisji zanieczyszczeń pyłowych (metale ciężkie) i gazowych (SO2). Obecnie drzewa, głównie sosna, pokrywają teren w znacznie większym stopniu. Na niewielkiej powierzchni występują typowo, jak na warunki Polski, wykształcone zbiorowiska muraw galmanowych, bardzo rzadkich w kraju. Obszar służy ochronie 1 typu siedliska przyrodniczego z zał. I Dyrektywy 43/92/EWGW, zajmującego ok. 90% powierzchni obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Olkusz:
Kościół św. Andrzeja, zamek w Smoleniu, pustynia Błędowska nazywana „polską Saharą” występują tu pustynne wydmy. Południową część pustyni przecina turystyczny szlak żółty zwany szlakiem pustynnym.
Rozrywka: kąpielisko na Czarnej Górze.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem jest sukcesja naturalna lub niewłaściwie prowadzona rekultywacja, prowadząca do zarastania muraw roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Potencjalnie - zmiana przeznaczenia gruntów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Biscutella - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy galmanowe z Violetalia calaminariae

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski" e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521 fax +48 12 63 03 503
  • Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Ojców 15 Ojców tel. 012-389-20-10
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/ e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Olkusz (olkuski, woj. małopolskie)