Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Przemyska

Kod obszaru:

PLH180012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

39656,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, na terenie Pogórza Przemyskiego i w niewielkiej części na Pogórzu Dynowskim (Pogórza Karpat Wschodnich). Leży na wysokości 196-541 m n.p.m. Rusztowy układ grzbietów górskich poprzecinają równoleżnikowe doliny meandrującego Sanu i Wiaru. Lasy stanowią ponad 70% ogólnej powierzchni obszaru, pośród których dominuje podgórska forma buczyny karpackiej, a w wyższych partiach lasy jodłowo-bukowe. Kompleksy leśne poprzecinane są polami uprawnymi oraz łąkami i pastwiskami. Brzegi naturalnie meandrujących rzek porastają priorytetowe dla UE łęgi. W dolinie Wiaru, w okolicach Rybotycz i Makowej występują murawy.

Na terenie ostoi występuje 6 typów siedlisk ważnych dla UE. Obszar stanowi ważną ostoję fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi ssakami roślinożernymi. Stwierdzono tu w sumie 56 gatunków zwierząt cennych z europejskiego punktu widzenia, w tym 13 gatunków ptaków. Wśród bezkręgowców szczególnie cenne są gatunki związane ze starymi drzewostanami dębowymi i bukowymi: jelonek rogacz, pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Teren ten charakteryzuje się również bogatą florą roślin naczyniowych (900 gatunków), w tym wielu gatunków zagrożonych, chronionych i rzadkich.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na południowy - zachód od Przemyśla, między Rzeszowem, a polsko - ukraińskim przejściem granicznym w Medyce. Na obrzeżach ostoi znajdują się miejscowości: Bircza, Krzywcza, Krasiczyn, Dynów i Dubiecko. Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Można tu dojechać autobusami PKS z Przemyśla lub Sanoka. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Sanoku, Lesku i Przemyślu. Turyści korzystają z usług bazy noclegowej w jednym z hoteli w Przemyślu, Sanoku lub Krasiczynie. W Przemyślu funkcjonuje również Schronisko Młodzieżowe. W okolicy ostoi znajduje się wiele wsi oferujących pobyt w gospodarstwach agroturystycznych m.in. Leszczowa, Bircza, Słonne, Sierakośce i Dybawka. Do uznanych w kraju imprez cyklicznych odbywających się w Sanoku należą: "Collage Teatralny" prezentujący dorobek teatrów alternatywnych oraz "Festiwal Muzyki im. Adama Didurnia połączony z konkursem młodych kompozytorów muzyki poważnej. W Lesku natomiast na przełomie czerwca i lipca można podziwiać Przegląd Kapel Podkarpacia oraz we wrześniu - Kolarskie Mistrzostwa Polski Master.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda pogórza Karpat. W Birczy wyznaczono ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: Pomocna Woda, Kamionka, Bobrowa Dolina, warto też zwiedzić rezerwat „Krępak”

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać turystykę górską pieszą (m.in. szlak czerwony z Przemyśla do Sanoka przez Birczę, oraz szlak niebieski z Dynowa do Ustrzyk Dolnych, szlak żółty przez puszczę karpacką), rowerową (np. trasa po fortach Twierdzy Przemyśl czy „Okolice Krasiczyna”), konną (m.in. stadnina w Korzeńcu, zwiedzanie okolic bryczką w Birczy czy Dom Gościnny „W siodle”), zbieranie płodów leśnych, wędkarstwo (związek wędkarski „Brzana” w Krasiczynie).

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Przemyślu warto zwiedzić: zamek wzniesiony w XIV wieku roku przez króla Kazimierza Wielkiego oraz fortyfikacje Twierdzy Przemyśl, w Krasiczynie zespół pałacowo-parkowy.

Turystyka międzynarodowa: w Medyce można przekroczyć granicę Polski i Ukrainy – kolejowe i kołowe przejście graniczne.

Zagrożenia:

Najważniejsze zagrożenia na obszarze ostoi to zaniechanie uprawy roli, wycinanie starych drzewostanów, a także kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - rezerwat leśny
• Brzoza Czarna w Rzeczpolu - rezerwat leśny
• Krępak - rezerwat leśny
• Przełom Hołubli - rezerwat leśny
• Turnica - rezerwat leśny
• Reberce - rezerwat leśny
• Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• rybołów - ptak
• jarząbek - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• puchacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• brzanka - ryba
• koza złotawa - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• kiełb Kesslera - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec
• ponurek Schneidera - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec
• zagłębek bruzdkowany - bezkręgowiec
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• krasopani hera * - bezkręgowiec
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 24, 37- 700 Przemyśl;
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2,
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83
  • IOP PAN, Kraków;
  • Instytut Zoologiczny, UWr;
  • PTOP "Salamandra"

Informacji turystycznej udzielą:

  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl
  • Sanocko-Bieszczadzkie Centrum Informacji w Sanoku.
  • Oddział PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl, Tel./fax. 16-678-53-74
  • Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu ul. Rynek 26, Tel. 16-678-53-74

Jednostki administracyjne:

• Rokietnica (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Roźwienica (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Krzywcza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Krasiczyn (przemyski, woj. podkarpackie)
• Żurawica (przemyski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl (przemyski, woj. podkarpackie)
• Bircza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Fredropol (przemyski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl m. (Przemyśl, woj. podkarpackie)