Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Konecka

Kod obszaru:

pltmp573

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1418,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Na osobliwy krajobraz ziemi koneckiej składają się czyste i liczne źródliska, rzeki i lasy tworzące mozaikę z obszarami pól i łąk ułożonych w charakterystyczną szachownicę.
Na terenie Ostoji Koneckiej jest wiele torfowisk i łąk, gdzie spotkać można gatunki motyli o znaczeniu europejskim oraz istotną w regionie populację Zalotki większej (ważka). Występuje tu również Poczwarówka zwężona (bezkręgowiec).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Aby dostać się do omawianego obszaru należy dojechać pociągiem do miasta Końskie. Następnie można przejechać autobusem kilka km do przystanku Pomorzany czy Kopaniny, lub trasę tę przejść piechotą. Własnym samochodem najlepiej dojechać drogą wojewódzką nr 746 (Żarnów-Końskie).
Całoroczną bazę noclegową w okolicy stanowią hotel w Końskich oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, liczne gospodarstwa agroturystyczne w Baryczy oraz jedno w Grabkowie.
Gmina Końskie, ze względu na jej walory przyrodnicze i kulturowe oraz nieznaczny stopień zniszczenia środowiska, posiada doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki. Najcenniejszymi atutami ziemi koneckiej są: nieskażone środowisko naturalne, ciekawe ukształtowanie terenu, obfitość lasów oraz rzeki i zbiorniki wodne (90 ha), które nadają krajobrazowi niepowtarzalny charakter.
W niewielkiej odległości od Ostoji Koneckiej ciągnie się szlak rowerowy ,,Dookoła gminy Końskie”. W najbliższej okolicy warto zobaczyć zabytki architektury i naturalne krajobrazy.
W mieście Końskie na uwagę zasługuje zespół pałacowo-parkowy wzniesiony przez Jana Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego w latach 40-tych XVIII w., wraz z Gloriettą, neoklasycystyczną budowlą ogrodową, o charakterze dekoracyjnym, zamykającą od południa urbanistyczną oś zespołu pałacowego. Warto zobaczyć też oranżerię egipską wzniesiona w 1825 r. wg projektu architekta Franciszka Marii Lanciego a także Kościół p.w. św. Mikołaja, w stylu gotyckim wybudowany w latach 1492-1520. Ozdobą miasta jest też park, początkowo zwany ogrodem. Wygląd parku zmieniał się z biegiem czasu: od francuskiego, osiemnastowiecznego ogrodu, poprzez park krajobrazowy w stylu angielskim, do kompozycji naturalistycznej. Znajduje się w nim dużo starych drzew, wśród których są pomniki przyrody.
W sąsiadujących Modliszewicach warto zobaczyć dwór wzniesiony przez prymasa Jana Lipskiego ok. 1630 r., przypuszczalnie na pozostałooeciach jeszcze starszej budowli. Obiekt znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na północ od Ostoji w Białaczowie zlokalizowany jest klasycystyczny Pałac Małachowskiego, wzniesiony w latach 1797-1800 oraz park krajobrazowy z neogotycką oranżerią i romantycznymi ruinami.
Obok miejscowości Białaczów jest rezerwat o tej samej nazwie, mający za zadanie ochronę fragmentu naturalnego lasu grądowego z udziałem lipy, jaworu i buka. Dominującym zbiorowiskiem jest tu grąd subkontynentalny (w formie grądu wysokiego).
Gminne Centrum Informacji w Końskich, punkt informacji turystycznej w Kielcach.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://kielce.rdos.gov.pl/ rol00@kielce.uw.gov.pl Tel. (0 41) 342 15 42 Fax (0 41) 342 12 77 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/ rdos@lodz.uw.gov.pl tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, www.spala.pl msloniewski@obp.com.pl tel/fax: (0 44) 710 05 11 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej http://www.muzeumitpinczow.eu promocja@pińczów.pl tel.: (0 41) 357 60 01

Jednostki administracyjne:

• Końskie (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Białaczów (opoczyński, woj. łódzkie)