Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Barlinecka

Kod obszaru:

PLH080071

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

26596,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka. Na terenie obszaru znajduje się kilkadziesiąt jezior różnych typów, w większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem Barlineckim (268 ha) I Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha). Liczne są niewielkie oczka wytopiskowe, a także położone w zagłębieniach terenu torfowiska. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział buczyn i dąbrów. Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk - łęgi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Barlinek – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barlinek, położone nad rzeką Młynówką i jeziorami: Barlineckim, Chmielowym i Uklejno. W mieście krzyżują się dwie drogi wojewódzkie:151 trasa Gorzów Wlkp.-Choszczno oraz 156 trasa Strzelce Krajeńskie-Lipiany. Przez Barlinek przebiega też nieczynna linia kolejowa Myślibórz – Choszczno. Miasto posiada rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Przez Barlinek przebiega kilka szlaków turystycznych i tras rowerowych.

Turystyka krajoznawcza:

 • fragmenty murów obronnych z XIV i XV wieku
 • kościół gotycki XIII i XIV wieku pw. Niepokalanego Serca NMP
 • domy mieszczańskie z XIX wieku.
 • rynek miejski z "Gęsiarką" – fontanną z 1912 r.
 • kościół pw. św. Bonifacego z 1923 r.
 • Młyn Papiernia – była fabryka papieru czerpanego, obecnie muzeum
 • Plaża Miejska – wybudowana 1927 r. nad Jeziorem Barlineckim w unikalnym na Pomorzu stylu alpejskim
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku im.Tadeusza Kościuszki – została wybudowana jako klasztor, podczas II wojny światowej była szpitalem wojskowym
 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiona jako kościół ewangelicki w XIX wieku

Strzelce Krajeńskie - miasto w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. W mieście krzyżują się drogi: krajowa nr 22 i wojewódzka nr 156.

Turystyka krajoznawcza:

 • kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu (mariacki) z drugiej połowy XIII w.
 • kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej
 • zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych
 • brama młyńska
 • baszta więzienia
 • ratusz
 • spichlerz z XIX w.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne:

 • „Dankowski szlak" - długość 14,5 km - rozpoczyna się przy ul. Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławice, lasy Puszczy Gorzowskiej i kończy swój bieg w m. Danków. Ścieżka ta, posiada niezwykle cenne walory krajobrazowo - przyrodnicze. Po drodze można spotkać dzikie, leśne zwierzęta: białe i czarne bociany, orły bieliki, sarny i jelenie, a także czaple i żurawie. Na trasie liczne strumienie, stawy i jeziora. Dla turystów przygotowane są zadaszone miejsca do odpoczynku.
 • „Osobliwości rezerwatów" - długość 38 km - ścieżka rozpoczyna się w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej, skąd przez Piastowo i Wielisławice biegnie do Wilanowa. W pobliżu tej miejscowości, przy drodze do Przyłęgu, znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich rezerwat „Wilanów" charakteryzuje się unikalnym zadrzewieniem, w postaci 160-letniej buczyny pomorskiej. Drugi rezerwat „Przyłężek", wziął nazwę od meandrującej na jego obszarze rzeczki.
 • „Kierunek Długie" - długość 34 km - początek szlaku wyznaczony jest na rogatkach miasta, przy wylocie ul. Poznańskiej. Jest to najkrótsza, bezpieczna trasa do Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Długiem (11 km). Początkowo ścieżka biegnie ubitą polną drogą, aby po minięciu miejsca odpoczynku, wyznaczonego nad tzw. „Stawem Anioła", zanurzyć się po chwili w leśne ostępy Puszczy Drawskiej.
 • Szlak kajakowy i żeglarski „Ku Bałtykowi" - odcinek Jeziora Lipie i Słowa - początek szlaku to jednocześnie początek szlaku Lubuskich Mazur. Szlak prowadzi przez jezioro Lipie przesmykiem do j. Słowa, dalej kanałem do j. Osiek, następnie rzeczką Mierzęcka Struga do j. Wielgie Dobiegniewskie - długość - 8 km. Z j. "Wielgie" dalej rzeczką "Mierzęcka Struga" do Mierzęcina, a następnie do rzeki "Drawa" i do Noteci - długość 30 km.

Zagrożenia:

Istotnym problemem dla ochrony ostoi jest turystyka i rekreacja, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Gorzowa Wlkp. i łatwość dotarcia do wybranych miejsc. Masowa turystyka związana jest z zaśmiecaniem oraz dewastacja środowiska leśnego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Markowe Błota - rezerwat leśny
• Wilanów - rezerwat leśny
• Buki Zdroiskie - rezerwat leśny
• Dębina - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl
 • Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, tel. 95 7462 874, e-mail: biuro@it.barlinek.pl, www.it.barlinek.pl
 • Goleniowska Organizacja Turystyczna, Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów, Tel. (91) 418 95 90, fax. (91) 418 95 90, e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl, www.turystyka.goleniow.pl

Jednostki administracyjne:

• Strzelce Krajeńskie (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Barlinek (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Zwierzyn (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Pełczyce (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)