Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lubogoszcz

Kod obszaru:

PLH120081

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

16,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w północno - zachodniej części Beskidu Wyspowego, na wysokości 700-967m n.p.m., średnio - 833m n.p.m. Obejmuje wyniosły szczyt góry Lubogoszcz (968 m) - wzniesienie zbudowane jest z gruboławicowych piaskowców magurskich zalegających na cienkoławicowych warstwach piaskowcowo - łupkowych, marglach i łupkach ilastych fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej. Strome zbocza góry (pod kątem 20-30%) rozcinają liczne jary potoków. Glebę silnie szkieletową, z przemieszczającym się rumoszem sklanym, porasta las. Lasy iglaste zajmują 47% powierzchni, lasy liściaste (żyzna buczyna górska) -19%, a lasy mieszane 34%.
Występują tu 3 siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Żyją tu 2 priorytetowe gatunki płazów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: kumak górski i traszka karpacka. Jest to jedno z dwóch znanych w Beskidzie Wyspowym stanowisk paproci – języcznika.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Rabka – Limanowa do miejscowości Pazdory gdzie trzeba skręcić na północ do miejscowości Kasina Wielka. Górę można objechać dookoła drogami lokalnymi: Mszana Dolna - Pazdory - Kasina Wielka - Kasinka Mała - Mszana Dolna. Wzdłuż drogi Rabka – Limanowa prowadzi linia kolejowa. Koleją należy dojechać do stacji Pazdory.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w zalesionych górach.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe.
Turystyka krajoznawcza: W rejonie góry nie ma bardzo cennych zabytków. Wynagradza to rozległy widok na kotlinę Mszany, w której zbiega się kilka rzek i potoków, rozdzielających grzbiety i samodzielne kulminacje zachodniej części Beskidu Wyspowego i Gorców.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Mszanie Dolnej i Kasinie Wielkiej, schronisk górskich oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla płazów jest wysychanie zbiorników wodnych oraz prace leśne, wykonywane ciężkim sprzętem, które sprzyjają spływowi wód, ale z drugiej strony tworzą zagłębienia, które mogą stanowić potencjalne miejsca godów dla traszek karpackich i kumaków górskich.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • RD Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Limanowa. 34-600 Limanowa. Kopernika 3, tel. 18 337 21 16 limanowa.krakow.lasy.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Smolenk 29-31, 31-112 Krakow, tel. 012 619 -81 -20
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00
  • Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Mszana Dolna (limanowski, woj. małopolskie)