Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Leszniańska Dolina Bobru

Kod obszaru:

pltmp434

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1110,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny Bobru z występującymi tu priorytetowymi siedliskami wymienionymi w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i rzadkimi gatunkami bezkręgowców.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Bolesławiec – Szprotawa, ok. 10 km na południe od Szprotawy, do miejscowości Leszno Górne. Do stacji Leszno Górne prowadzi linia kolejowa Legnica – Żagań.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności walory rzeki średniej wielkości.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zmiany reżymu hydrologicznego rzeki,
  • ścieki.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl - Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu

Jednostki administracyjne:

• Szprotawa (żagański, woj. lubuskie)
• Małomice (żagański, woj. lubuskie)