Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Bukówki

Kod obszaru:

PLH300046

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

776,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w dolinie rzeki Bukówka, która jest dopływem Drawy. Zawiera dobrze zachowane łęgi i grądy, w tym grądy z bukiem i kwaśne buczyny na stromych fragmentach zboczy doliny. Na skrzydłach doliny są również fragmenty brzezin bagiennych i torfowiska. Dość obszerne bagienne szuwary to stoja bezkręgowców. Znajduje się tu stanowisko poczwarówki zwężonej i bogata fauna ważek.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest około 6 km na północny zachód od centrum Wielenia, gdzie znajuje się stacja kolejowa. W mieście tym znajdziemy także bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Z Wielenia, bezpśrednio do obszaru, dojechać można drogą wojewódzką nr 174. Nocleg znajdziemy także w gospodarstwach agroturystycznych, które funkcjonują w Kocieniu Wielkim, Dzierżążnie Wielkim, Gieczynku. Jest tu wiele miejsc umożliwiających rekreację konną i rowerową. Warto również zobaczyć pałac i park pałacowy w Wieleniu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax: 061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Krzyż Wielkopolski (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)