Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Karkonosze (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

PLH020006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18204,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Pasmo Karkonoszy jest największym (ok. 36 km dł., 20 km szer.) masywem górskim Sudetów, zbudowanym z granitów i starych skał metamorficznych silnie porozcinanych dolinami potoków. Widać tu wyraźną piętrowość roślinności, górna granica lasu występuje na wysokości 1400m, a najwyższą kulminację stanowi Śnieżka - 1602 m. Na charakterystyczny krajobraz tych gór składają się liczne: kotły polodowcowe, jeziora górskie, torfowiska wysokie oraz skałki i gołoborza. Występują tu liczne relikty flory arktycznej i alpejskiej. Dość częstym zjawiskiem w górnych partiach Karkonoszy jest gęsta mgła, od czasu do czasu zdarzają się huragany.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliżej połozona stacja PKP znajduje się w Szklarskiej Porębie. Poza wycieczkami na Śnieżkę atrakcję turystyczną stanowią: ruiny zamku na Chojniku, stawy "śnieżne Kotły" oraz malownicze wodospady Szklarki i Kamieńczyka. Karkonosze, a szczególnie "ścieżka nad Reglami", zachęcają do pieszych wędrówek dobrze wyznaczonymi szlakami, wspaniałymi punktami widokowymi oraz dobrze rozmieszczonymi schroniskami górskimi. Istnieje dobrze zorganizowana sieć tras rowerowych. Po drodze można podziwiać ostańce granitowe o niezwykłych kształtach, rumowiska skalne oraz liczne gatunki flory i fauny typu alpejskiego; szczególnie bogaty jest świat ptaków. Nie poleca się narciarstwa zjazdowego na terenie ostoi gdyż odlesianie zboczy powoduje niekorzystne zaburzenia w tutejszym ekosystemie.

Zagrożenia:

Dużym potencjalnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza i wprowadzanie do drzewostanu obcych gatunków. Także zbyt silna presja turystyczna (kolekcjonerstwo) i narciarska (wylesianie zboczy) mogłaby zagrozić karkonoskiej przyrodzie. Zdarzają się gradacje szkodliwych owadów niszczących drzewostan.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Karkonoski Park Narodowy - park narodowy
• Karkonosze/Krkonose - rezerwat biosfery UNESCO MAB
• Karkonosze-Góry Izerskie - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
• zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) *
• subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
• wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• piargi i gołoborza krzemianowe
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• jeziora lobeliowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• włochatka - ptak
• sóweczka - ptak
• puchacz - ptak
• derkacz - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• nocek łydkowłosy - ssak
• podkowiec mały - ssak
• kumak nizinny - płaz
• głowacz białopłetwy - ryba
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gnidosz sudecki*
• dzwonek karkonoski*
• przytulia sudecka*

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92, dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu tel. (0-71) 377-17-00
Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze, 58-570 Jelenia Góra ul. Chałubińskiego 23, (075) 755-33-48, http://www.kpnmab.pl/

Jednostki administracyjne:

• Karpacz (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Kowary (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Piechowice (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Szklarska Poręba (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Podgórzyn (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Jelenia Góra (Jelenia Góra, woj. dolnośląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska