Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Cybowa Góra

Kod obszaru:

PLH120049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Cybowa Góra" położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Ilkowic, gmina Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej Cybowej Góry, pokryte płytkimi rędzinami. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego głębokiego wąwozu. Ich długości to ok. 670 m, a szerokość od ok.80 do 630 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Do obszaru został także włączony kilkuhektarowy płat lasu - reprezentowany przez zbiorowiska grądowe. Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi (siedlisko priorytetowe) reprezentowanymi przez zespół Inuletum ensifoliae z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 4 storczykowatych: podkolan biały, storczyk kukawka, kruszczyk szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, Dziewięćsił bezłodygowy, wisienka stepowa, len włochaty i rzadkich chwastów związanych z glebami wapiennymi: wilczypieprz roczny, kurzyślad błękitny, miłek letni. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Słaboszów:
Gmina Słaboszów zajmuje obszar 76,9 km, podzielona jest na 20 sołectw. Liczba mieszkańców 4240. Położona jest w północnej części województwa małopolskiego na Wyżynie Miechowskiej. Teren Gminy Słaboszów należy do dorzecza Wisły, a odwadniany jest przez rzekę Nidzicę. Większe dopływy Nidzicy to Kalinka. Słaboszów to gmina typowo rolnicza o dobrych warunkach glebowych. Rolnicy uprawiają przede wszystkim pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki. Przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, gospodarstwa indywidualne prowadzi około 1200 rolników. Średnia wielkość gospodarstwa to około 5,80 ha. W celu ożywienia gospodarczego na terenie gminy wskazanym byłoby uruchomienie zakładu przetwórstwa rolno - spożywczego, piekarni, jak również utworzenie jednostki skupiającej produkty rolnicze. Dwór w Święcicach, Dworek w Rzemiędzicach.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521 fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14, tel./fax: (012) 421-16-04, Tel. (012) 421-15-36, Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski - Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Słaboszów (miechowski, woj. małopolskie)