Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żmudź

Kod obszaru:

PLH060075

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na północnym zboczu wapiennego wzgórza porośniętego murawą kserotermiczną w sąsiedztwie niewielkiego lasu. W luźnych zaroślach jałowca pospolitego występuje licznie obuwik pospolity - gatunek rośliny z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Znajdują się tu także inne rzadkie i chronione gatunki roślin, w tym największa krajowa populacja lnu złocistego oraz 5 gatunków storczykowatych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży w pobliżu miejscowości Rudno, Kolonia Żmudź. Do wymienionych miejscowości można dojechać autobusami z Chełma, Hrubieszowa, a także z Zamościa i Krasnegostawu; we tych miastach znajdują się stacje PKP. Do ostoi można dotrzeć także własnym transportem drogą nr 844 Chełm-Hrubieszów. W miejscowości Dryszczów należy skręcić na zachód w drogę lokalną do Sielca. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: o walorach obszaru decyduje przyroda wzgórza z gatunkami wapieniolubnymi.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych, narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza: w centralnej części obszaru znajduje się cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej.

W pobliskiej Żmudzi warto zwiedzić: kościół drewniany, kapliczkę murowaną z końca XIX w., budynek Urzędu Gminy, murowany z 1905 r., pozostałości zespołu dworskiego: dwór- XIX w., gorzelnia- XIX w., magazyn gorzelni- XIX w., budynek gospodarczy- XIX w., cmentarz rzymskokatolicki, 2 poł. XIX w., cmentarz jeńców radzieckich, XX w. (1942-44).

W Dryszczowie można zobaczyć: krzyż kamienny z XIX w., kapliczkę św. Jana Chrzciciela na źródle, drewniana, z 1857r. W Wólce Leszczańskiej – zajazd, w Pobołowicach - młyn wodno – gazowy, cmentarz prawosławny, 2 poł. XIX w., w Klesztowie - zespół sakralny i cmentarz rzymskokatolicki, 1 poł. XX w., w Leszczanach - cmentarz grekokatolicki, 1 poł. XIXw., cmentarz ewangelicki, k. XIX w., cmentarz prawosławny, k. XIX w., w Maziarni Kol. mogiły żołnierzy radzieckich, XX w (1944).

Warto również zwiedzić kompleks architektoniczno-urbanistyczny niedalekiego Chełma, w tym:

 • Bazylikę i zespół pokatedralny, XVIII wiek
 • Kościół p.w. Rozesłania św. Apostołów-zespół popijarski, XVIII wiek
 • Stare Miasto, XIV wiek
 • Kościół p.w. Andrzeja Apostoła-klasztor Reformatów, XVIII wiek
 • Cerkiew św. Jana Teologa, XIX wiek
 • Magistrat, okres międzywojenny
 • Synagogę Małą, początek XX wieku
 • Pałac Kretzschmarów, XIX/XX wiek
 • Dzielnicę kolejową „Dyrekcja”, początek XX wieku
 • Cerkiew unicką św. Mikołaja, XVII wiek
 • Chełmskie Podziemia Kredowe-Zabytkowa Kopalnia Kredy

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla chronionych roślin murawy kserotermicznej należy dalsze zalesienie tych terenów, ekspansja trzcinnika piaskowego i nadmierna penetracja terenu. Rośliny chronione są w dobrej kondycji, a usunięcie zarośli spowodowałoby odtworzenie murawy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Żmudź - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312, mail: sekretariat@rdos.lublin.pl
 • Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84/ 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl
 • Punkt Informacji Turystycznej, PTTK O/ Chełm.
 • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Żmudź (chełmski, woj. lubelskie)