Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Źródła Pijawnika

Kod obszaru:

PLH020076

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

157,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje źródliska potoku Pijawnik, dopływu Kamiennej z niewielkimi torfowiskami i nieużytkowanym obecnie stawem. Leży średnio na wysokości 360-375 m npm. Niewielkie wzniesienia sięgają do 390 m npm. Od zachodu i południa otaczają go nieco wyższe wzniesienia Wzgórz Łomnickich.
Lasy mieszane, głównie olszowe zajmują 18% obszaru, cenne wilgotne łąki - 37% powierzchni, a tereny rolne - 45%.
Jest to jedyne aktualnie znane w Sudetach stanowisko przeplatki aurinia. Gatunek ten aktualnie jest powaznie zagrozony z powodu izolacji przestrzennej. Występują tu również dość licznie dwa cenne gatunki modraszków: Maculinea teleius i Maculinea nausithous.
Występują tutaj 4 gatunki zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar zlokalizowany jest w Kotlinie Jeleniogórskiej i mimo, że częściowo obejmuje fragment dzielnicy Jelenia Góra-Czarne to brak tu zabudowy. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jelenia Gora - Kowary, przed Lomnica skręcajac na południe drogą lokalną do Podgorzyna.
Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi.
Turystyka kwalifikowana: Jelenia Gora stanowi miejsce wypadowe do wycieczek w Karkonosze.
Turystyka krajoznawcza: W okolicy mozna zwiedzic zabytki Jeleniej Gory, skorzystac z uslug uzdrowiska Cieplice Zdroj.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiana stosunków wodnych, a zwłaszcza osuszenie terenu poprzez kopanie rowów odwadniających zaprzestanie koszenia łąk uciążliwość urbanizacyjna: potencjalna zabudowa obrzeży Jeleniej Góry i ruch na drodze z Jeleniej Góry do Karpacza. uprawianie sportów motocrossowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• gąsiorek - ptak
• wydra - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
  • Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze z Jeleniej Góry
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul.Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław tel / fax: 71 7939722, 71 7939728 e-mail: dot@dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Jelenia Góra (Jelenia Góra, woj. dolnośląskie)