Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Źródliska Wisłoki

Kod obszaru:

PLH120057

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

181,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje terasę zalewową górnej Wisłoki w rejonie Radocyny wraz z młakami źródliskowymi i biorącymi z nich początek potokami. Występuje tu koncentracja znanych stanowisk małopolskich poczwarówki zwężonej Vertigo angustior w regionie alpejskim. Wśród młak stosunkowo duży udział mają te, które stanowią siedlisko poczwarówki zwężonej. Należą one do typu eutroficznych młak górskich. Na tych stanowiskach razem z poczwarówką występują inne chronione gatunki np. kruszczyk błotny, tłustosz i inne. Dodatkowym argumentem za takim kształtem obszaru jest objęcie ochroną innych cennych przyrodniczo młak z kruszczykiem błotnym, wełnianka szerokolistna i wąskolistna, kukułka Fuchsa, konwalia majowa, bobrek trójlistkowy, przetacznik błotny w źródłowym odcinku Wisłoki. Są to siedliska z zał. I DS., głównie, a wzdłuż Wisłoki ziołorośla nadrzeczne, wilgotne łąki i pas zarośli łęgowych (wierzby). W granicach obszaru znajduje się stanowisko bobra z tamą na Wisłoce i rozlewiskiem, które funkcjonuje jako istotne miejsce rozrodu płazów, w tym traszek: karpackiej i grzebieniastej. Podobne funkcje dla płazów spełnia znajdujące się też w granicach obszaru "jeziorko" osuwiskowe.Główne zgrupowanie młak z poczwarówką zwężoną w Karpatach. Miejsca rozrodu płazów, w tym traszek.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Sękowa:
Sękowa leży w obrębie Beskidu Niskiego, w Paśmie Magurskim z dwoma głównymi grzbietami znajdującymi się w obrębie gminy - Magurą Małastowską i Magurą Wątkowską, pomiędzy dolinami Ropy i Wisłoki. Od południa graniczy bezpośrednio ze Słowacją, zaś od północy przylega do Gorlic. Gmina jest urokliwie położona wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Lasy należące do Puszczy Karpackiej zajmują 67% gminy, są więc atrakcyjnymi terenami łowieckimi. Krystalicznie czyste rzeki i strumienie oraz bogactwo fauny i flory przyciągają miłośników przyrody. Na terenie gminy znajduje się wiele szlaków turystycznych, na turystów czekają 3 schroniska górskie, 2 hotele oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.
Wykorzystując naturalne zasoby wód mineralnych i borowiny, w uzdrowisku Wapienne leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne oraz układu krążenia i skóry. Na ziemi sękowskiej znajduje się wiele zabytków sztuki sakralnej. Charakterystycznym elementem krajobrazu są piękne cerkwie łemkowskie - jest ich w gminie 11 - prawdziwe arcydzieła sztuki budowlanej, z charakterystycznymi kopułami, potrójnymi krzyżami oraz malarstwem ikonowym wewnątrz.
Pozarządowa organizacja Europa Nostra z siedzibą w Hadze uhonorowała w 1994 roku prestiżowym medalem Europa Nostra dwa zabytkowe obiekty z parafii Sękowa: kościół pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba w Sękowej oraz drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Pani w Owczarach. Elementem krajobrazu gminy są również 24 cmentarze wojenne, pamiętające jedną z najcięższych bitew I wojny światowej - "operację gorlicką". Na północno-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się oryginalny rezerwat skalny "Kornuty" ze skałkami dochodzącymi do 25 metrów wysokości. Południowo-wschodni skrawek gminy obejmuje swoim zasięgiem Magurski Park Narodowy. Tereny gminy stanowią doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych. W Małastowie, na stokach Magury Małastowskiej, w pobliżu schroniska, znajduje się orczykowy wyciąg narciarski. Na nartach można również zjeżdżać na łagodniejszych stokach w Wapiennem. Cmentarze w Radocynie, Cmentarz w Długie. Obszar całej gminy pokryty jest gęstą siecią oznakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze zakątki gminy. Są one dobrze oznakowane i czytelnie opisane w przewodnikach i informatorach turystycznych.
Na terenie gminy Sękowa znajdują się i inne urokliwe perełki, którym warto poświęcić swój czas jak chociażby zabytki na które składa się zabytkowa architektura np. drewniany kościół p.w. św. Filipa i Jakuba z 1520 roku w Sękowej, a także warte obejrzenia cerkwie łemkowskie . Mało kto wie, ale na jej terenie postawiono pierwszy szyb naftowy, a było to w miejscowości Siary w z początkiem drugiej połowy XIX w. Swoje zakłady mieli tu także synowi słynnego Alfreda Nobla. Gmina Sękowa podobnie jak i inne gminy wokół Gorlic naznaczona jest śladami I wojny światowej. Znajdują się na niej kwatery wiecznego spoczynku tych którzy polegli walcząc w jednej z najcięższych bitew I wojny światowej pod Gorlicami.
W zimie Sękowa przyciąga, chociażby zjazdem narciarskim na stokach Magury Małastwoskiej mającym 1400 m, a w samej Małastowej stok dla początkujących. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
Sękowa: PTTK Kraków.

Zagrożenia:

Zmiany stosunków wodnych. Zmiana sposobu użytkowania łąk i młak.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• traszka karpacka - płaz
• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/ e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Sękowa (gorlicki, woj. małopolskie)
• Uście Gorlickie (gorlicki, woj. małopolskie)