Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Roztocza Wschodniego

Kod obszaru:

PLH060093

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5810 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w granicach Roztocza Wschodniego ze wzniesieniami Długiego i Krągłego Goraju na wysokości 252-391 m n.p.m. Rzeźba terenu charakteryzuje się dużymi deniwelacjami osiągając nawet 140 m. Ostoja obejmuje równie zróżnicowaną mozaikę siedlisk leśnych (od lasów bukowych na siedliskach żyznych po wydmy porośnięte lasami sosnowymi z bardzo rzadkimi na Lubelszczyźnie borami chrobotkowymi i zasadowym torfowiskiem koło Hrebennego) ze śródleśnymi polanami, głębokimi wąwozami i naturalnymi dolinami potoków, stawami, wilgotnymi łąkami i gruntami ornymi. Dużą atrakcją jest występowanie skrzemieniałych drzew objętych ochrona w rezerwacie Jalinka.

Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony żyznych drzewostanów bukowych na granicy zasięgu i stałego bytowania jednej watahy wilka oraz 1 terytoriom rysia. W ostoi żyją również nietoperze oraz jelonek rogacz związany z obumierającymi starymi drzewami, zwłaszcza dębami, które rosną koło rezerwatu Jalinka. W stawach rybnych występują traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra i bóbr.

Na terenie obszaru występuje 7 typów siedlisk z Zał. I oraz 10 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na pograniczu województw - lubelskiego i podkarpackiego, tuż przy granicy polsko- ukraińskiej. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Dotrzeć tu można pociągiem relacji Warszawa – Lwów (stacja Hrebenne). Do ostoi można też dojechać samochodem, kierując się z Lublina drogą krajową nr 17 do miejscowości Hrebenne. Turyści korzystają z usług bazy noclegowo - gastronomicznej w pobliskich miejscowościach

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda zalesionych niewielkich wzniesień. Obszar znajduje się w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego gdzie wytyczona została ścieżka przyrodniczo – historyczna.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać górską turystykę pieszą (niebieski szlak pieszy „Po bunkrach linii Mołotowa”, Czerwony szlak pieszy „Wolnościowy”), rowerową (szlak rowerowy nad Sołokiją), konną, zbieranie płodów leśnych, wędkarstwo.

Turystyka krajoznawcza: W obszarze i okolicy zlokalizowanych jest wiele bunkrów z czasu okupacji. W pobliskim Hrebennem warto zwiedzić drewnianą cerkiew p.w. św. Mikołaja z początków XVII wieku i stary cmentarz, w Lubyczy Królewskiej - kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej i Aniołów Stróżów.

Turystyka międzynarodowa: W miejscowości Hrebenne znajduje się przejście graniczne na Ukrainę.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody obszaru należy nieprawidłowa gospodarka leśna, intensyfikacja gospodarki rolnej i rybackiej czy wzrost antropopresji poprzez udostępnienie turystyczne obszaru, w tym wyprawy o charakterze off-road. Potencjalnym zagrożeniem są plany rozbudowy osiedli i rozbudowy infrastruktury, w tym projekt budowy nowej drogi wojewódzkiej łączącej Hrebenne z osadą Prusie k. Werchraty i rozbudowy istniejącej drogi krajowej Warszawa - Hrebenne do rangi drogi ekspresowej, a także funkcjonowanie farmy wiatrowej.

 • dla buczyn oraz grądów - prace rębne w obrębie siedlisk z Zał. I DS., zbieranie runa leśnego
 • dla wilka, rysia oraz ptaków - niepokojenie zwierząt
 • dla bezkręgowców i ptaków - usuwanie drzew martwych
 • dla motyli - zalesianie ekosystemów nieleśnych
 • dla płazów - usuwanie szuwarów, wapnowanie w okresie lęgowym zwierząt
 • dla ryb - przedostawanie się do ekosystemów rzecznych i stawowych gatunków obcych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południoworoztoczański Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Jalinka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy,
 • RDLP w Lublinie Nadleśnictwo Tomaszów,
 • RDLP w Krośnie Nadleśnictwo Lubaczów.

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Horyniec-Zdrój (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Lubycza Królewska (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)